drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Inne Pełnomocnik procesowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2007-10-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Wirkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Inne
Pełnomocnik procesowy
Sygn. powiązane
I OSK 394/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06
I OZ 378/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 par. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250 i art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Aneta Wirkowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku adwokata M.N. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M.N. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W. przy ul. [...] lok. [...] tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1648/07 oddalił skargę A.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej.

Z kolei postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. referendarz sądowy przyznał A.Ż. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. na pełnomocnika skarżącej wyznaczony został adwokat M.N..

W dniu 30 czerwca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo z dnia 23 czerwca 2008 r., w którym pełnomocnik skarżącej oświadczył, że nie znalazł podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie oraz wniósł o przyznanie wynagrodzenia tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że nie zostały one opłacone przez skarżącą.

W tym stanie sprawy zważono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Do czynności, o których mowa w powołanym przepisie, należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie bowiem do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Zgodnie z powołanym § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b stawka ta w niniejszej sprawie wynosi 120 zł (50 % stawki minimalnej w wysokości 240 zł). W myśl zaś § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt