drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych, III SA/Gl 22/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 22/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-03-19  
Data wpływu
2008-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Jolanta Skowronek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 w zw. z art. 258 par. 3 oraz art. 245 par. 1 i par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Jolanta Skowronek po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] r. skarżący M. P. zwrócił się do tut. Sądu o zwolnienie z kosztów sądowych (vide: rubryka 4 formularza).

W uzasadnieniu powyższego podał, że gospodarstwo domowe prowadzi z żoną i dwójką [...] dzieci. Wszyscy zamieszkują w domu o pow. [...] m2, który obciążony jest prawem dożywotniego korzystania przez jego ojca. Jako składniki posiadanego majątku wymienił ponadto nieruchomość rolną o pow. [...] ha oraz

dom w budowie ([...]), która z uwagi na brak środków nie jest od kilku lat prowadzona. Tymczasem jedynym źródłem utrzymania całej rodziny jest wynagrodzenie za pracę skarżącego w kwocie [...] zł.

Jednocześnie do akt sprawy o sygn. III SA/Gl 1749/07 nadesłano kserokopie:

- aktu notarialnego z dnia [...] r. potwierdzającego przysługujący skarżącemu tytuł prawny do nieruchomości położonej przy ul. [...], której łączna powierzchnia wynosiła pierwotnie [...] ha, [...] arów i [...] m2, jednakże [...] ha,

[...] arów i [...] m2 zostało sprzedanych w [...] r. za cenę [...] zł (vide:

akt notarialny z dnia [...] r.);

- zeznania podatkowego PIT-36 za [...] r., z którego wynika, iż skarżący osiągnął w tym okresie dochód do opodatkowania w kwocie [...] zł oraz stratę z prowadzonej działalności w wysokości [...] zł, natomiast jego żona uzyskała dochód ze stosunku pracy w kwocie [...] zł;

- dokumentów obrazujących wysokość miesięcznie ponoszonych z tytułu utrzymania domu wydatków w postaci opłat za RTv ([...] zł – za [...] m-ce),

energię elektryczną ([...] zł), PZU ([...] zł), podatek rolny oraz podatek od nieruchomości ([...] zł – na rok), telefon ([...] zł), wodę ([...] zł), wywóz nieczystości ([...] zł), usługi kominiarskie ([...] zł);

- informacji o uzyskanych przez skarżącego w [...] r. dochodach w wysokości [...] zł;

- zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego fakt, iż żona skarżącego jest osobą [...], której w [...] r. wypłacono dodatek szkoleniowy w kwocie [...] zł (vide: PIT-11);

- umowy o pracę z dnia [...] r., z treści której ustalono, iż skarżący jest obecnie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze [...] za wynagrodzeniem w wysokości płacy minimalnej.

Dodatkowo poinformowano, iż ojciec skarżącego, na rzecz którego ustanowiono prawo dożywotniego korzystania z nieruchomości położonej przy

ul. [...] , pobiera [...] w kwocie [...] zł miesięcznie (vide: pismo

z dnia [...] r.).

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono,

co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246

§ 1 pkt 1 ustawy).

Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje - stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przewidziana w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przesłanka zwolnienia M. P. z obowiązku uiszczania opłat sądowych i wydatków została spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego wniosku.

Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy - przeprowadzona

w oparciu o podniesione okoliczności oraz załączone do akt kserokopie dokumentów - prowadzi do wniosku, iż dochód skarżącego z tytułu zatrudnienia w charakterze [...] ustalony w wysokości płacy minimalnej nie jest wystarczający na poniesienie występujących w sprawie kosztów sądowych. Wprawdzie M. P. zamieszkuje wspólnie z ojcem, którego [...] wynosi [...] zł miesięcznie (vide: akta o sygn. III SA/Gl 1749/07), to jednak okoliczność, iż skarżący ma na utrzymaniu [...] żonę oraz dwójkę [...] dzieci, przemawia za pozytywnym rozpoznaniem jego wniosku. Tym bardziej, że sprawa będąca przedmiotem skargi nie jest jedyną zawisłą w tut. Sądzie.

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt