drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-18  
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29
I OZ 787/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14
I OZ 788/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 1, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej W. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r., sygn. akt [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r. sygn. akt [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W. K. w dniu 11 października 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od powyższego postanowienia sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego – o czym skarżący został pouczony wraz z doręczeniem mu odpisu postanowienia z dnia 27 września 2007 r. (k- 11).

Zgodnie z treścią art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Skoro skarżący wniósł sporządzoną osobiście skargę kasacyjną nie będąc do tego uprawnionym, to skargę taką należało uznać za niedopuszczalną i odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie powołanego art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt