drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gl 407/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 407/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łucja Franiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. i A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] r. W. K. i A. K. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu.

Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2008 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie [...] zł. W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy

- w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponadto, na podstawie zarządzenia z dnia 15 kwietnia 2008 r. skarżących wezwano łącznie do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie jej pięciu odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do podpisania skargi (wskazując, iż brak ten może zostać uzupełniony w siedzibie Sądu bądź przez nadesłanie własnoręcznie podpisanego odpisu skargi). Do wykonania powyższego wezwania zakreślono skarżącym również termin 7 dni od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie, iż nieusunięcie w/w braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Odpis zarządzenia z dnia 15 kwietnia 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi zostały doręczone skarżącym w dniu 6 maja 2008 r., co potwierdzają znajdujące się w aktach sprawy pocztowe dowody doręczenia. W wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem

13 maja 2008 r. (wtorek – dzień roboczy) skarżący nie uiścili należnej opłaty sądowej, nie uzupełnili również braków formalnych skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie ustawy, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość

w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 ustawy skarga, od której mimo wezwania nie został

w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57 § 1 ustawy, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tzn. zawierać stosownie do treści

art. 46 § 1 pkt 4 podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jak wynika natomiast z treści art. 47 § 1 i 2 ustawy skarga winna zawierać także jej odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy.

W rozpoznawanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania nie uiścili wymaganego wpisu, nie podpisali skargi oraz nie nadesłali jej odpisów, należało zatem ich skargę odrzucić.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt