drukuj    zapisz    Powrót do listy

6162 Scalanie i wymiana gruntów, Scalanie gruntów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 1500/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1500/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-07  
Data wpływu
2007-08-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Miron /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Hasła tematyczne
Scalanie gruntów
Sygn. powiązane
II OSK 129/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K., J. K. i S. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów postanawia: - odrzucić skargę J.K. i S. K.

Uzasadnienie

Skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi (...), gm. S., w części dotyczącej gruntów należących do J. L. (działka nr (...)), E. K. (działka nr (...)), J. i S. K. (działka nr (...)) oraz Urzędu Miasta i Gminy S. (droga nr (...)).

Ponieważ J. K. i S. K. nie uiścili należnego w sprawie wpisu sądowego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 7 sierpnia 2007 r. - na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zostali wezwani do uiszczenia przedmiotowego wpisu sądowego, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłki zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu zostały doręczone skarżącym w dniu 17 sierpnia 2007 r.

Skarżący J. K. i S. K. nie uiścili należnego wpisu w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności, który upłynął bezskutecznie w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 cytowanej wyżej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt