drukuj    zapisz    Powrót do listy

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane), Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, III SA/Kr 1001/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 1001/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-11  
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Bożenna Blitek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 61
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "A" Spółka z o.o. w K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "A" Spółka z o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego p o s t a n a w i a : wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W skardze z dnia 15.11.2007r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "A" Spółka z o.o. w K. zawarło wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając swój wniosek strona skarżąca wskazała, że wykonanie zaskarżonej decyzji na obecnym etapie postępowania mogłoby doprowadzić do naruszenia płynności finansowej firmy, a tym samym spowodowałoby utratę pracy dla zatrudnianych pracowników. Ponadto wykonanie decyzji spowodowałoby nieodwracalne skutki w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem skarżącego w przedmiotowej sprawie zapłata kar nie jest możliwa w toku normalnie prowadzonej działalności gospodarczej, jak również brak możliwości sfinansowania kar w oparciu o źródła zewnętrzne.

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W związku z tym, stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a., Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w art. 61 § 3 w/w ustawy należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony.

Wskazać także należy, iż zgodnie z treścią art. 61 § 6 p.p.s.a. wstrzymanie wykonania decyzji upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

W ocenie Sądu wskazane przez skarżącego okoliczności uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji w niniejszej sprawie. Skutki, na które powołuje się skarżący mogą bowiem być zakwalifikowane do kategorii "powodujących niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody" i "trudnych do odwrócenia". Wymierzona skarżącemu kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego w wysokości 302.248 zł jest wysoka i może zagrozić płynności finansowej firmy. W rozpatrywanej sprawie zachodzi, zatem niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając powyższe na względzie – na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a. i art. 61 § 5 p.p.s.a. – Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt