drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta,  , II SA/Bk 55/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 55/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-03-25 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-02-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący/
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Miasta
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na uchwałę Rady Miasta A. z dnia [...] listopada 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a - skargę odrzucić,-

Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2004 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu w kwocie 300,00 złotych w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Mimo upływu wskazanego terminu skarżący nie uiścił wpisu.

Dlatego na mocy art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt