drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Sprostowano omyłkę, VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20  
Data wpływu
2005-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 95/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 99/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., M. W., M. W. oraz J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 r. oddalającego wniosek D. W. i M. W. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2008 r. odrzucającego skargę D. W., M. W., M. W. oraz J. W. w ten sposób, że w wersie 3 w miejsce słów "2007" wpisać "2008".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Natomiast zgodnie z art. 166 powołanej ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W przedmiotowej sprawie, w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 r. pojawił się błąd pisarski, który jest oczywista omyłką pisarską.

W związku z powyższym, na podstawie art. 156 § 1 w/w ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt