drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Gd 769/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 769/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-02-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego z dnia 28 października 2007r., nr [...] w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

M. P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gdańsku na opisane wyżej postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego.

Zarządzeniem z dnia 28 listopada 2007r. Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 2 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Zarządzeniem również z dnia 28 listopada 2007r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie wysłane na adres zamieszkania skarżącej zostało jej prawidłowo doręczone w dniu 18 grudnia 2007r. (dowód: zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki, k. 11 akt sądowych).

Skarżąca uiściła wpis sądowy jednakże nie nadesłała odpisów skargi w wyznaczonym terminie. Uznać należy zatem, iż termin do uzupełnienia braków formalnych skargi minął bezskutecznie w dniu 27 grudnia 2007r., a skarżąca w zakreślonym terminie nie wykonała zobowiązania Sądu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi.

Biorąc powyższe pod uwagę na mocy powołanego wyżej przepisu, Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt