drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Inne, Dyrektor Izby Celnej, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, V SA/Wa 52/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 52/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-02  
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Piszczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I GZ 197/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 § 2 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia NSA Piotr Piszczek po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty postanawia: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

Pismem procesowym z [...] kwietnia 2008 r. (złożonym osobiście w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tym samym dniu) pełnomocnik skarżącej spółki wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku zapadłego w niniejszej sprawie.

Jak wynika z protokołu rozprawy z 21 kwietnia 2008r. (k 112 akt sądowych), po zamknięciu rozprawy Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 5 maja 2008r.

W dniu 5 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie ze skargi R. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty.

Stosownie do treści przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 1523, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej "p.p.s.a.", termin do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia biegnie od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę. Sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia wyroku, gdy wniosek złożono po upływie terminu określonego w art.141 § 2 ppsa lub jeszcze przed ogłoszeniem wyroku. W niniejszej sprawie w dniu złożenia przez pełnomocnika skarżącej ww. wniosku wyrok w sprawie nie został wydany.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wobec złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed ogłoszeniem wyroku, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt