drukuj    zapisz    Powrót do listy

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane), Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Po 695/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 695/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Kamieńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2008r. sprawy ze skargi F. B. prowadzącego działalność pod firmą F. B. "G." z siedzibą w P. (poprzednio F. B. P.H.U. M.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia odrzucić skargę. /-/ B. Kamieńska

Uzasadnienie

W dniu 16 lipca 2008r. F.B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F. B. "G." z siedzibą w P. (poprzednio F. B. P.H.U. "M.") wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [..] w przedmiocie naliczenia opłaty karnej w kwocie 4.800 zł za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

Sąd pismami z dnia 8 sierpnia 2008r., doręczonymi adresatowi w dniu 11 sierpnia 2008r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 192,- złotych oraz usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie - pod rygorem odrzucenia skargi.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie złożył podpisanej skargi, jedynie w dniu 18 sierpnia 2008r. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uwagi zatem na nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi przez jej niepodpisanie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ B. KamieńskaPowered by SoftProdukt