drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Ustanowiono adwokata
Odrzucono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2007-12-11  
Data wpływu
2007-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Ustanowiono adwokata
Odrzucono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i art. 246 par. 1 pkt.2 w zw. z art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 5 października 2007r. przyznającego J. M. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata i odrzucającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2007r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: 1. przyznać J. M. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, 2. odrzucić wniosek J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni – J. M. w dniu [...] września 2007r. wniosła

o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

i ustanowienia adwokata lub rzecznika patentowego. We wniosku oświadczyła,

że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z siostrą Z. K.

i bratem J. K. Wnioskodawczyni i osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają: dom o pow. [...] m oraz gospodarstwo rolne o pow. [...] ha. J. M. i Z. K. otrzymują renty w wysokości po 597,46 zł, J. K. uzyskuje dochód roczny z gospodarstwa rolnego w wysokości 11.455,85 zł. Wnioskodawczyni podniosła jednocześnie, że jest zadłużona i nie ma środków na życie.

Mając na uwadze niewyczerpujące dane majątkowe J. M. została wezwana do złożenia szczegółowego oświadczenia majątkowego. I tak na wezwanie Sądu podała, że nie ma własnego mieszkania, aktualnie razem z siostrą Z. K. mieszka u swojego brata J. K., ich miesięczne wydatki na gaz wynoszą ok. 50-60 zł, wodę pozyskują ze studni, wydatki na telefon i prąd przedstawiają dołączone dokumenty, brakuje środków na ich poniesienie, wydatki na żywność, środki czystości i ubrania wynoszą ok. 1.000 zł. Wnioskodawczyni i jej siostra leczą się w Warszawie, ich wydatki na leki i koszty dojazdu wynoszą ok. 500 zł miesięcznie. J. K. w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poniósł wydatki na skoszenie zboża kombajnem, sprasowanie słomy, zakup części, nawozów, paliwa, środków czystości, leków dla zwierząt i inne, opłacany przez niego podatek rolny wynosi 400 zł rocznie. W bieżącym roku J. K. nie uzyskał dochodów ze sprzedaży płodów rolnych i inwentarza żywego, nie otrzymał także dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej z Unii Europejskiej za 2007 r. J. K. nie posiada samochodu, posiada wymagający naprawy ciągnik - rok prod.[...], stary pług, brony, kultywator. Wnioskodawczyni stwierdziła, że posiadane przez nią zadłużenie wynika z poniesionych kosztów postępowań sądowych. Do wniosku dołączono kopie faktur, rachunków, dowodów wpłat - potwierdzające ponoszone wydatki oraz dwóch wezwań do zapłaty.

Postanowieniem z dnia 5 października 2007r. tutejszy sąd w osobie referendarza sądowego przyznał J. M. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata i odrzucił wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych powołując się na fakt, iż skarżąca korzysta

z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 64 § 3 i art. 239 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sprzeciw od powyższego rozstrzygnięcia w części dotyczącej odrzucenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych złożyła wnioskodawczyni. Oświadczyła, że ani ona ani jej rodzeństwo nie popełniło żadnego przestępstwa w związku z tym nie mają obowiązku pokrywania jakichkolwiek kosztów sądowych. Do sprzeciwu dołączono kopie faktur, rachunków, dowodów wpłat - potwierdzających uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki,

min. na zakup żywności, środków chemicznych, oleju napędowego, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Sprzeciw został wniesiony skutecznie, co powoduje utratę mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 5 października 2007r. Zgodnie

z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega ponownemu rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują dwa rodzaje zwolnień od kosztów sądowych. Są to zwolnienie z mocy ustawy i zwolnienie przyznawane przez Sąd. Zwolnienia ustawowe wymienione są w przepisie art. 239 pkt.1 lit. "a" do "f" powołanej ustawy.

W tym katalogu zwolnień ustawodawca wymienia sprawy z zakresu pomocy i opieki społecznej (art. 239 pkt.1 lit.1). W związku z tym, iż przedmiotem skargi wniesionej przez J. M. jest odmowa przyznania zasiłku celowego, a sprawy dotyczące zasiłku celowego są sprawami z zakresu opieki i pomocy społecznej, stąd Skarżąca z mocy samego art. 239 pkt. 1 lit.1 p.p.s.a. nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Sąd nie mógł zatem zwolnić skarżącej od kosztów sądowych, których ta nie jest obowiązana uiszczać. Skoro zatem na Skarżącej nie ciąży obowiązek poniesienia jakichkolwiek kosztów sądowych związanych z niniejszą sprawą, jej wniosek o przyznanie prawa w tym zakresie jako niedopuszczalny należało odrzucić na podstawie art. 58 §1 pkt. 6 w zw. z art. 64 §3 i art. 239 pkt.1 lit.a p.p.s.a.

Rozpoznając żądanie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu, Sąd uznał to żądania za uzasadnione. Zgodnie bowiem

z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku oraz wynikające z przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, iż sytuacja materialna J. M. oraz jej zły stan zdrowia uzasadniają przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. J. M. i jej siostra Z. K. otrzymują renty w łącznej wysokości 1.195 zł, J. K. według zaświadczenia z dnia [...].09.2007 r. uzyskuje z prowadzonego gospodarstwa rolnego dochód w wysokości ok. 955 zł miesięcznie, jednak zgodnie ze złożonym oświadczeniem dochody z gospodarstwa w bieżącym roku uległy obniżeniu ze względu na niskie plony, J. K. w 2007 r. nie otrzymał także dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej z Unii Europejskiej. J. M. i Z. K. ponoszą znaczne wydatki związane z leczeniem, w szczególności na dojazdy do lekarzy w Warszawie oraz zakup leków. Zgodnie z oświadczeniem, wnioskodawczyni i jej rodzina nie są w stanie ponieść wszystkich kosztów utrzymania, co potwierdzają przedłożone wezwania do zapłaty (k. 59 i 61) – wysokość wydatków obrazują przedstawione kopie faktur, rachunków i dowodów wpłat. Wnioskodawczyni twierdzi także, że jest zadłużona w związku z poniesieniem kosztów postępowań sądowych. J. M. nie posiada własnego mieszkania, podobnie jak pozostali członkowie jej rodziny nie posiada także zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2

w zw. z art. 260 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt