drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, uchylono zaskarżone zarządzenie, I SA/Kr 340/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 340/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-03-28  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Józef Michaldo /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FSK 223/09 - Wyrok NSA z 2010-06-09
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
uchylono zaskarżone zarządzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 195 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Michaldo po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wpisu w sprawie ze skargi "P. K" S.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. postanawia: I. przychylając się do zażalenia uchylić zaskarżone zarządzenie, II. zarządza zwrot stronie skarżącej – "P. K." S.A. kwotę 19.020,00 zł tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] marca 2008 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu należnego od skargi w wysokości 19.020,00 zł obliczonego na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193). Podstawą obliczenia wysokości wpisu była więc w tym przepadku wartość przedmiotu zaskarżenia.

Na powyższe zarządzenie strona skarżąca wniosła zażalenie podnosząc, iż zaskarżona decyzja wydana została w trybie wznowienia postępowania a zatem na podstawie § 2 ust. 5 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów wpis jest stały i wynosi 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Zażalenie jest zasadne. Stosownie do § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193) w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, wpis jest stały i wynosi 200 zł.

Jak wynika z akt sprawy zaskarżona decyzja została wydana w wyniku wznowienia postępowania postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...], z uwagi na ujawnienie się nowych okoliczności faktycznych i dowodów istniejących w dniu wydania decyzji nie znanych organowi. Poprzednia decyzja w tym przedmiocie została wydania [...] lipca 2003 r.

Mając powyższe na względnie wpis w przedmiotowej spawie jest stały i wynosi 200 zł.

W związku z powyższym zażalenie należy uznać oczywiście uzasadnione, co uprawnia Sąd do uchylenia go bez przekazywania akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, zgodnie z art. 195 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ponieważ strona skarżąca uiściła zarówno wpis stosunkowy jak i stały w prawidłowej wysokości, zarządzono zwrot całego wpisu stosunkowego.

Mając powyższe na względzie Sąd, działając na podstawie art. 195 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt