drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Przywrócenie terminu, Wojewoda, Przywrócono termin, II SA/Bd 197/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 197/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-18  
Data wpływu
2008-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Krzysztof Gruszecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II OSK 1718/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Krzysztof Gruszecki po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2008 r. odrzucającego skargę K. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 25 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Bydgoszczy odrzucił skargę K. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego doręczono skarżącemu w dniu [..] kwietnia 2008 r.

W dniu [...] maja 2008 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy, w wyniku, którego postanowieniem z dnia 16 maja 2008 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Pismem z dnia [..] sierpnia 2008 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, iż termin do jej złożenia upłynął w toku postępowania o przyznanie prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.- dalej p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Ponieważ odpis postanowienia odrzucającego skargę został doręczony skarżącemu w dniu [...] kwietnia 2008 r., trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał dla niego z dniem [...] maja 2008 r. W tym też dniu skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pomoc we wnioskowanym przez skarżącego zakresie została mu przyznana w dniu 10 czerwca 2008r. (data prawomocności postanowienia o przyznaniu radcy prawnego), jednakże możliwość działania w sprawie wyznaczony radca prawny uzyskał dopiero w momencie zawiadomienia go o wyznaczeniu tj. w dniu [..] lipca 2008 r. W dniu [...] sierpnia 2008 r. skarżący udzielił zaś pełnomocnictwa wyznaczonemu z urzędu radcy prawnemu. Następnego natomiast dnia wyznaczony radca prawny złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie brak dokonania w terminie czynności wniesienia skargi kasacyjnej, która to czynność mogła być skutecznie dokonana tylko przy współdziałaniu wyznaczonego radcy prawnego, nastąpił bez winy strony.

Ze względu na powyższe na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt