drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-20 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2006-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 223/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 47, art. 57
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.E. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] dnia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić stronie skarżącej 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 47 w związku z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) do skargi należy dołączyć jej odpisy dla doręczenia ich stronom. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Celem w/w przepisów jest umożliwienie innym stronom postępowania ustosunkowanie się do wniesionej skargi i obronę swych praw.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 w/w ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pismem z dnia 17 listopada 2006 r. C. E. wezwany został do nadesłania czterech odpisów skargi, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 grudnia 2006 r. W zakreślonym terminie C. E. nie nadesłał odpisów skargi. Brak odpisów skargi uniemożliwia doręczenie ich pozostałym stronom postępowania, a w konsekwencji uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt