drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, oddalono skargę, II SA/Rz 714/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 714/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2006-04-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Jolanta Ewa Wojtyna /sprawozdawca/
Ryszard Bryk /przewodniczący/
Zbigniew Czarnik
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 105 § 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Bryk Sędziowie WSA Zbigniew Czarnik AWSA Jolanta Ewa Wojtyna /spr./ Protokolant: sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odstępstw od projektu budowlanego -skargę oddala-

Uzasadnienie

II SA/Rz 714/05

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotem skargi jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] dnia [...] czerwca 2005 roku, który po rozpatrzeniu odwołania J. P., działając na podstawie przepisu art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2005 roku umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie budowy budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 881/2 w miejscowości P. Gm. K.

Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że na działce nr 881/2 w P., M. i K. M. realizują budowę budynku gospodarczego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr[...] , oraz [...] wydanych przez Wójta Gminy. W związku z interwencją J. P., w ramach nadzoru budowlanego przeprowadzono kontrolę, która nie wykazała istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę. W tej sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] kwietnia 2005 roku umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie tej budowy.

Odwołanie od decyzji Inspektora Powiatowego wniósł J. P. Nie zgadza się na umorzenie postępowania i zarzuca, że inwestorzy są traktowani przez nadzór budowlany "drogą korupcyjną." Decyzje o pozwoleniu na budowę domu i budynku gospodarczego podają odległości od granicy działki odwołującego, z nie od ogrodzenia M., które powstało w 2004 roku.

Organ odwoławczy decyzji wymienionej na wstępie utrzymał mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu organ wskazał, że budynek gospodarczy o wymiarach 7,55m x 15,05 m został wybudowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] lutego 1993 roku. Ta decyzja została zmieniona za zgodą stron decyzją z [...] lutego 1994 roku w części dotyczącej projektu technicznego, przez zmianę kształtu dachu z jednospadowego na dwuspadowy niesymetryczny.

Organy nadzoru budowlanego nie są upoważnione do odtwarzania przebiegu granicy działek terenie w przypadku braku punktów geodezyjnych wyznaczających przebieg granicy. Usytuowanie przedmiotowego budynku wyznaczone zostało przez uprawnionego geodetę, co potwierdza dziennik budowy. Organ dodał, że na planie zagospodarowania działki, odległość przedmiotowego budynku od granicy działki Z. P. winna wynosić 3 m. Na gruncie brak jest oznaczenia granicy, a odległość budynku mierzona od ogrodzenia wynosi 2,80 m. Jeżeli nawet przyjąć, że jest to odległość od granicy działki, to i tak, zdaniem organu nie zostały naruszone przepisy. W okresie budowy obiektu, działka Z. P. była działką zabudowaną. Odległość między przedmiotowym budynkiem nie posiadającym od strony granicy otworów, a budynkami Z. P. była większa niż 8,0 m, a więc zachodzi okoliczność przedstawiona w § 12 ust. 2 Rozporządzenia MAGTiOŚ z 3 lipca 1980 roku obowiązującym w dacie wydania pozwolenia na budowę, tzn odległość 3 m mogła zostać zmniejszona pod warunkiem istnienia zabudowy na działce sąsiedniej w odległości większej niż 4,0 m od granicy działki, z tym że odległość między budynkami winna wynosić co najmniej 8,0 m. Z planu zagospodarowania parceli 881/2 wynika, że na działce Z. P. istniała zabudowa w odległości 18,80 m od granicy działki. Ponieważ więc odległość między budynkami przekracza znacznie wymagane 8,00 m, nie są naruszone przepisy rozporządzenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego J. P. zarzucił, że odległość przedmiotowego budynku od granicy działek jest niezgodna z przepisami, a budynek gospodarczy M. i K. M. zacienia jego działkę.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o oddalenie skargi z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2006 skarżący wyjaśnił, że jest właścicielem działki nr 882 na podstawie umowy darowizny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku – Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2002 r./ sądy te sprawują w zakresie swej działalności kontrolę pod względem zgodności z prawem jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres tej kontroli wyznacza przepis art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2002 r./ zwanej dalej P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszeń prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, których dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego jej załatwienia.

W myśl przepisu art. 145 P.p.s.a. Sąd obowiązany jest do uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej nieważności ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięta jest naruszeniem prawa które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa w sposób dający podstawę do wznowienia postępowania, innym naruszeniem przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy lub jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach.

Przedmiotem takiej kontroli jest w rozpatrywanej sprawie decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymująca w mocy decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie realizacji przez M. i K. M. budynku gospodarczego.

Zgodnie z przepisem art. 105 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny stało się ono bezprzedmiotowe. Przepis ten kładzie akcent na bezprzedmiotowość, czyli na brak przedmiotu postępowania administracyjnego. Umorzenie postępowania nastąpić może z urzędu lub na wniosek. Podstawą obligatoryjnego umorzenia postępowania administracyjnego jest przepis art. 105 § 1 k.p.a., przy czym organ prowadzący postępowanie powinien z urzędu zbadać, czy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania ma miejsce wówczas, gdy sprawa będąca przedmiotem tego postępowania utraciła charakter sprawy administracyjnej, lub nie miała takiego charakteru jeszcze przed wszczęciem postępowania. Ma to miejsce wówczas, gdy organ stwierdzi w sposób oczywisty, że brak jest podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Postępowanie wykazało, że na działce nr 881/2, M. i K. M., istnieje dom mieszkalny, wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę[...]. Wójt Gminy, decyzją z [...] lutego 1993 roku [...] wydał P.P. M. pozwolenie na budowę budynku gospodarczego i ogrodzenia wg projektów indywidualnych na działce nr 881/2 w miejscowości P. Decyzja nakazywała usytuować obiekty zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zachować następujące warunki: budynek gospodarczy miał być usytuowany w odległości 12 m od istniejącego budynku mieszkalnego oraz 8 m od granicy działki P.B. i 3 m. od granicy działki P.P.

Kolejną decyzją z [...] lutego 1994 roku [...] Wójt Gminy zmienił projekt techniczny budynku gospodarczego w części dotyczącej kształtu dachu – z jednospadowego na dwuspadowy niesymetryczny. W pozostałej części decyzja z [...] lutego 1993 roku pozostała bez zmian.

Z protokołu rozprawy wyznaczonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na dzień 8 lutego 2005 roku wynika, że budynek gospodarczy zrealizowany został na podstawie w/w decyzji. Natomiast postępowanie w sprawie budynku mieszkalnego prowadzone było w odrębnym postępowaniu.

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem, którego zadaniem jest interweniowanie, jeżeli w toku realizacji budowy stwierdzone zostaną istotne odstępstwa w stosunku do projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. W badanej sprawie organ nadzoru budowlanego takich odstępstw nie stwierdził. Ustalono, że realizowana budowa spełnia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz nie narusza przepisów ustawy Prawo budowlane. W tej sytuacji, skoro nie stwierdzono nieprawidłowości przy budowie przedmiotowych obiektów, Sąd podziela stanowisko organów, że brak jest podstaw do ingerowania w proces budowlany przez nadzór budowlany, a postępowanie jest bezprzedmiotowe.

Wskazując na powyższe Sąd doszedł do przekonania, że organy orzekające w sprawie nie naruszyły prawa, a tym samym – skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Rozstrzygnięcie wydane zostało na przepisie art. 151 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt