drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Sz 709/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 709/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-03-12  
Data wpływu
2007-10-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Marian Jaździński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Sz w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marian Jaździński (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku U. i Z. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2006 p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy M. z [...], Nr [...], którą ustalono U. i Z. G. na kwotę [...] zł wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2006.

Składając do sądu administracyjnego skargę na powyższą decyzję ostateczną z powodu jej niezgodności z prawem, skarżący podatnicy w stanowiącym uzupeł-nienie skargi piśmie z dnia 7.03.2008 r., złożonym przez ich pełnomocnika, zawarli również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. W uzasadnieniu tego wniosku podniesiono, iż za wstrzymaniem wykonania decyzji ostatecznej przemawia "uzasadniona obawa, że organ podatkowy I instancji przystąpi do egzekucji nie-słusznie ustalonego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

Rozpatrując powyższy wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. uznał, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje wstrzymania zaskarżo-nego aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi przez organ, które-go akt lub czynność zaskarżono, sąd może na wniosek skarżącego wydać postano-wienie o wstrzymaniu ich wykonania w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebez-pieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwróce-nia skutków. Jak wynika z kolei z przepisu art. 61 § 6 w/w ustawy, wstrzymanie wyko-nania zaskarżonego aktu lub czynności skuteczne jest wyłącznie na czas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji, skoro upada ono w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego to postępowanie.

Jak wynika z przytoczonej powyżej regulacji prawnej, wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji organu celnego ma zabezpieczać stronę, która legalność tej decyzji skarży do sądu administracyjnego, przed wskazanymi w ustawie skutkami, tj. przed niebezpieczeństwem wyrządzenia poważnej szkody lub przed ich nieodwra-calnością, a to na wypadek zakwestionowania przez sąd zgodności zaskarżonej decyzji z prawem.

Mając na względzie zasadę, iż ostateczna decyzja organu podatkowego podlega wykonaniu, chociażby była nieprawomocna i zaskarżona do sądu adminis-

tracyjnego, za regułę przyjąć należy, iż sama konieczność poniesienia finansowego ciężaru z wykonaniem tym związanego nie może stanowić sama przez się podstawy do wstrzymania tego wykonania. Warunkiem takiego wstrzymania jest bowiem nieod-wracalność skutków tego wykonania, a o tym trudno mówić w przypadku uiszczenia należności podatkowych wyrażonych w pieniądzu, względnie realna groźba wystą-pienia poważnej szkody majątkowej wynikłej na skutek wykonania nieprawomocnej decyzji. Możliwości wystąpienia takiej szkody, a więc uszczerbku na swym majątku, mającym źródło w wykonaniu kwestionowanej decyzji, skarżący podatnicy w istocie nie wykazują. Sam fakt kwestionowania zgodności z prawem decyzji ostatecznej nie stanowi wystarczającej przesłanki do wstrzymania jej wykonania do czasu rozpatrzenia skargi.

Nie znajdując w tych okolicznościach podstaw faktycznych i prawnych do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, orzec należało jej w postanowieniu.Powered by SoftProdukt