drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono zażalenie, I SA/Wr 1092/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1092/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-11-08  
Data wpływu
2004-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Katarzyna Radom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Radom po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu spłaconych należności wraz z odsetkami za zwłokę postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu 30 lipca 2007 r. K. S. doręczono zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2007 r. o przymusowym ściągnięciu na rzecz Skarbu Państwa kwoty 100 złotych tytułem nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej.

Listem poleconym, nadanym na adres Sądu w dniu 25 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego Urzędu Pocztowego "B. 5") skarżąca przesłała zażalenie od tego zarządzenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Postanowieniem z dnia 10 września 2007 r., doręczonym dorosłemu domownikowi skarżącej w dniu 4 października 2007 r. (adnotacja na potwierdzeniu odbioru przesyłki), Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Wraz z powyższym orzeczeniem K. S. otrzymała pouczenie o trybie i terminie wniesienia tego środka odwoławczego.

Z akt sprawy wynika, iż postanowienie z dnia 10 września 2007 r. nie stało się przedmiotem środka odwoławczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 194 § 2 w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia zarządzenia przewodniczącego.

Z akt sprawy wynika, iż zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2007 r. o przymusowym ściągnięciu na rzecz Skarbu Państwa kwoty 100 złotych tytułem nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej oraz stosownym pouczeniem w zakresie trybu wniesienia zażalenia zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 30 lipca 2007 r.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 § 1 i 2 tej ustawy procesowej terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110 -115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Po myśli przepisu art. 111 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem termin do wniesienia środka odwoławczego od zarządzenia z dnia 23 lipca 2007 r. rozpoczynał bieg w dniu 31 lipca 2007 r. r. i kończył się z upływem dnia 7 sierpnia 2007 r. Tymczasem zażalenie na wyżej wskazane rozstrzygnięcie zostało wniesione przez stronę - stosownie do powyższych ustaleń - w dniu 25 sierpnia 2007 r., tj. 18 dni po upływie ustawowo zakreślonego terminu.

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie normuje wprost rozstrzygnięcia sądu w sytuacji, gdy strona skarżąca wywiodła zażalenie z uchybieniem terminu określonego przez ustawodawcę dla tej czynności procesowej. Koniecznym jest zatem sięgnięcie - zgodnie z art. 197 § 2 ww. ustawy, który stanowi, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, do przepisów prawa odnoszących się do instytucji skargi kasacyjnej.

I tak, na podstawie art. 178 w zw. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W świetle powyższego Sąd zobligowany jest wykonać dyspozycję normy prawnej wynikającej z wyżej powołanych przepisów prawa, stosownie do której zażalenie wniesione po terminie podlega odrzuceniu przez sąd administracyjny pierwszej instancji.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, na podstawie powołanych przepisów, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt