drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Budowlane prawo, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, II SA/Łd 875/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 875/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Ewa Markiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 8 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia NSA Ewa Markiewicz, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, 2. zwrócić z funduszy Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz J. S. kwotę złotych 100 (sto) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanej w dniu [...] pod pozycją [...]. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu 27 sierpnia 2007 roku J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu J. M. do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie ustalenia J. S. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarsko – gospodarczego o obsadzie do [...] wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i budowlami rolniczymi: płytą obornikową o pow. 123 m2, zbiornikami na gnojówkę i gnojowicę o łącznej poj. 100m3, na działce o nr ewid. [...] w miejscowości Ł. gm. T..

Pismem z dnia 10 września 2007 roku skarżący cofnął przedmiotową skargę na powyższe postanowienie, z uwagi na to, że J. M. nie wniósł skargi do sądu administracyjnego na wyżej wymienioną ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie warunków zabudowy. W konkluzji uzasadnienia pisma skarżący podniósł, iż dla dobra zakończenia sprawy powyższą skargę cofa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1270 ze zm./ skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie w ocenie Sądu, żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznając cofnięcie skargi za skuteczne, umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit a powołanej ustawy, orzekł o zwrocie wpisu sądowego.

J.S.Powered by SoftProdukt