drukuj    zapisz    Powrót do listy

6259 Inne o symbolu podstawowym 625, Inne Umorzenie postępowania, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, VI SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Hasła tematyczne
Inne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60 w zw. z art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ministra Skarbu Państwa na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie niewykonania obowiązku uzupełnienia składu rady nadzorczej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] maja 2008 r. skarżący Minister Skarbu Państwa wniósł za pośrednictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność ww. organu w przedmiocie niewykonania obowiązku uzupełnienia składu rady nadzorczej.

Pismem Sądu z dnia [...] sierpnia 2008 r. strony zostały zawiadomione o wyznaczonym terminie rozprawy na dzień [...] września 2008 r.

W dniu [...] sierpnia 2008 r. wpłynęło do Sądu pismo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w którym został zawarty wniosek o umorzenie postępowania w związku z wyborem nowego członka Rady Nadzorczej P. S. A. Organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie postępowanie przed Sądem stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym Sąd doręczył stronie skarżącej odpis wspomnianego pisma z dnia [...] sierpnia 2008 r. zobowiązując do zajęcia stanowiska, a w szczególności do wskazania czy podtrzymuje skargę.

W odpowiedzi na wezwanie Minister Skarbu Państwa w piśmie z dnia [...] sierpnia 2008 r. cofnął skargę z dnia [...] maja 2008 r. i również wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania.

Następnie pismem Sądu z dnia [...] sierpnia 2008 r. strony zostały poinformowane, że nie odbędzie się rozprawa wyznaczona na dzień [...] września 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże Sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi nie wywoła wspomnianych skutków, które powodowałyby nieskuteczność żądania strony.

W przypadku skutecznego cofnięcia skargi przez skarżącego, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt