drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2007-12-07  
Data wpływu
2006-10-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Iwona Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30
I OZ 469/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 142 par. 2, art. 177 par. 1, art. 243 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy – ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

R. S. w dniu [...] w sprawie ze swojej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia [...] Sąd ustanowił skarżącemu adwokata.

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia [...] Sąd oddalił skargę. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego na jego wniosek w dniu [...].

R. S. w dniu [...] poinformował Sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa adwokatowi P. K.

i jednocześnie złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Pełnomocnik skarżącego adwokat P. K. w dniu [...] złożył sporządzoną w dniu [...] opinię

o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia [...] doręczonym stronie w dniu [...], Sąd odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Ponadto doręczono stronie odpis wyroku z uzasadnieniem z pouczeniem, że doręczenie nie następuje w trybie art. 142 § 2 P.p.s.a. i art. 177 § 1 P.p.s.a.

W dniu R. S. wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Tego samego dnia złożył też wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz sporządzoną osobiście skargę kasacyjną.

Rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153,poz. 1270 ze zm.- dalej P.p.s.a.- prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Prawo pomocy realizowane jest poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ( w zakresie całkowitym lub częściowym) oraz poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( art. 244 § 1 P.p.s.a.).

Sygn. akt II SA/Sz 1143/06

Przepis ten wiąże się z przepisem art. 244 § 2 P.,p.s.a., w myśl którego ustanowienie adwokata, radcy prawnego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi czy radcy prawnemu.

W ocenie Sądu udzielenie adwokatowi pełnomocnictwa przez stronę, która uzyskała prawo pomocy stanowi dopełnienie warunków wskazanych w ustawie do podjęcia w jej imieniu działań przez fachowego pełnomocnika. Tak ustanowiony pełnomocnik działa na rzecz strony aż do prawomocnego zakończenia postępowania, jak również w postępowaniu egzekucyjnym ( art. 243 § 2 P.p.s.a.).

Taki stan umocowania zmieniony może być wyłączne wówczas, gdy strona pełnomocnictwo to cofnie, lub gdy Sąd orzeknie zgodnie z art. 249 P.p.s.a.

Podnieść też należy , że przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , nie przewidują uprawienia strony do wielokrotnego składania wniosku o prawo pomocy w sytuacji gdy strona niezadowolona z działania dotychczasowego pełnomocnika ustanowionego na zasadzie prawa pomocy wypowiedziała temu pełnomocnikowi udzielone wcześniej pełnomocnictwo.

Taki stan faktyczny zaistniał w niniejszej sprawie, a zatem brak było podstaw do uwzględnienia kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy – ustanowienie adwokata.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa jest równoznaczne z rezygnacją strony z pomocy adwokata ustanowionego na zasadzie prawa pomocy. Konsekwencją zaś tej rezygnacji jest to, że strona na dalszym etapie postępowania działa samodzielnie i może korzystać z pomocy pełnomocnika ustanowionego z wyboru.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt