drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Po 471/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 471/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-04-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Gabriela Gorzan /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Gorzan po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi SPÓŁKI "A" . z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od [...] 2003 r. do [...] 2003 r. oraz od [...] do [...] 2004 r. postanawia: skargę odrzucić /-/ G. Gorzan

Uzasadnienie

W dniu 8 marca ]2007 r. (czwartek), doradcy podatkowemu P.S. zostało doręczone wezwanie do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od [...] 2003r. do [...] 2003r. oraz od [...] do [...] 2004r. poprzez m.innymi złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, a także do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. aktualnego wyciągu z KRS oraz odpisu umowy spółki, pod rygorem odrzucenia skargi (k.23 akt sąd). Pomimo upływu terminu z dniem 15 marca 2007r. (czwartek) pełnomocnik strony skarżącej powyższych braków formalnych skargi nie uzupełnił.

Wobec stwierdzenia na podstawie akt sprawy, że zarówno oryginał skargi, jak i jego odpis nie zawiera podpisu pełnomocnika, lecz jedynie jego pieczątkę, wezwano pełnomocnika do nadesłania skargi podpisanej (k.33 akt sąd.) w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie do doręczono doradcy podatkowemu dnia 19.03.2007r. (k.35 akt) i w wyznaczonym terminie pełnomocnik nadesłał kopię skargi podpisana przez pełnomocnika. Nie nadesłano jednak pełnomocnictwa udzielonego przez stronę skarżącą doradcy podatkowemu – autorowi skargi, do występowania przed WSA w Poznaniu w rozpoznawanej sprawie oraz dokumentów objętych wezwaniem doręczonym pełnomocnikowi dnia 8.03.2007r.

Wprawdzie w aktach podatkowych znajdują się pełnomocnictwa udzielone doradcy podatkowemu P.S. przez skarżącą stronę (k.127 i 174 akt adm.), jednak żadne z nich nie zawiera umocowania do działania w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

Zgodnie z art.49 §3 p.p.s.a. pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. Skoro zatem doradca podatkowy uzupełnił w wyznaczonym w wezwaniu terminie brak formalny skargi przez jej podpisanie oznacza to, że została ona wniesiona przez tego doradcę podatkowego, który – mimo wezwania – nie nadesłał pełnomocnictwa do działania w imieniu strony.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwaną dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt. 3) p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę w formie postanowienia, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro brak pełnomocnictwa stanowi brak formalny skargi i pomimo wezwania doradca podatkowy (autor skargi) nie złożył pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, a także dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt. 3) w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

/-/ Gorzan

L.Sz.Powered by SoftProdukt