drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości, I SA/Wr 1319/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1319/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-01-07  
Data wpływu
2007-08-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Katarzyna Radom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 115/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-06
II FSK 2013/08 - Wyrok NSA z 2009-04-03
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. i E. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 22 maja 2007 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W rozpatrywanej sprawie skarżący w skardze na oznaczoną w sentencji decyzję, złożyli wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Wniosku swojego skarżący nie uzasadnili.

W związku z zapytaniem Sądu, Dyrektor Izby Skarbowej we W. w piśmie z dnia 28.11.2007r. poinformował, że w zakresie zaległości podatkowych objętych skargą nie toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r i 200r. Ponadto organ podatkowy poinformował, że skarżący nie dokonali żadnych wpłat tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaległości w odsetkach w tym podatku za 1998r. i 2000r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, będących przedmiotem zaskarżenia, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Na tle orzecznictwa sądowego ukształtował się pogląd, że powodem wstrzymania wykonania aktu może być prawdopodobieństwo wyrządzenia skarżącemu niepowetowanej szkody na skutek wykonania aktu, który następnie przez Sąd zostałby wzruszony. W ramach postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu Sąd nie jest władny do przeprowadzenia merytorycznej jego oceny (czy jest on zgodny z prawem). Zaskarżona decyzja aż do momentu jej uchylenia korzysta bowiem z domniemania zgodności z prawem. Instytucja przewidziana w art. 61 § 3 ustawy procesowej ma charakter wyjątku od zasady przewidującej, że ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu.

Sąd rozpatrując wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, nie dojrzał okoliczności, przemawiających za trudną sytuacją skarżących, która byłaby powodem niebezpieczeństwa wyrządzenia im znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. We wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżący nie przedstawili swojej sytuacji materialnej oraz nie załączyli do akt sprawy żadnych dokumentów świadczących o złej sytuacji finansowej.

Sąd rozpatrując wniosek skarżących, oparł się w głównej mierze na informacji uzyskanej od Dyrektora Izby Skarbowej we W., z której wynika że obecnie nie toczy się względem skarżących postępowanie egzekucyjne w przedmiocie przymusowego wykonania obowiązków wynikających z zaskarżonej decyzji.

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Najdobitniej wyraził to NSA w postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04 (niepubl.), w którym stwierdził, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Podkreślić również należy, że wykonanie decyzji zawsze powoduje określone konsekwencje finansowe dla skarżących, jednakże nie zawsze musi się to łączyć z powstaniem nieodwracalnych skutków, czy wyrządzeniem znacznej szkody. Istotnym jest również, iż przedmiotem sporu są świadczenia pieniężne, a więc z natury rzeczy świadczenia odwracalne i w wyniku ewentualnego uwzględnienia skargi, nastąpi zwrot należności wraz z odsetkami.

Z tych względów – na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt