drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Bk 157/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 157/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-22  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 22 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. i W.Sz. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2007 roku nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: odrzucić skargę W.Sz.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] lutego 2008 r. zobowiązano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia środka zaskarżenia.

Zarządzenie i wezwanie zostały doręczone skarżącemu w dniu [...] marca 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru z podpisem – k. 25). Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie w dniu [...] marca 2008 roku (upływ terminu przypadał na sobotę, zatem zgodnie z art. 83 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za ostatni dzień terminu uznano dzień następny po dniu wolnym od pracy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Do chwili obecnej pan W.Sz. nie uiścił żądanego wpisu, co uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, na mocy art. 58 § 1 pkt 3

w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd był zobligowany do odrzucenia skargi.Powered by SoftProdukt