drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Przywrócenie terminu, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Przywrócono termin, IV SA/Gl 927/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 927/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-28  
Data wpływu
2007-09-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Szczepan Prax /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax, , , po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: przywrócić skarżącej termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

We wniosku skarżąca wskazała, że w okresie od [...] do [...] bieżącego roku przebywała za granicą. Okoliczność tę uprawdopodobniła przedkładając potwierdzenie rezerwacji z biura podróży. Należy zatem przyjąć, że w terminie 7 dni od wydania wyroku z dnia [...] r. nie mogła złożyć przedmiotowego wniosku, a uczyniła to przed upływem 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu.

Dlatego też na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1270, ze zm.) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt