drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Pomoc społeczna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Wa 495/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 495/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Tarnowska
Monika Nowicka
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 64 poz 593 art. 41 pkt 1, art. 3 par. 1, art. 4
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska (spr.) Sędziowie WSA Monika Nowicka WSA Maria Tarnowska Protokolant Anna Jurak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2008 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie przyznania M. R. specjalnego zasiłku celowego.

W uzasadnieniu decyzji SKO w C. podało, że M. R. wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o udzielenie pomocy finansowej na doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego. Zainteresowanemu przyznano specjalny zasiłek celowy w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu decyzji pierwszej instancji stwierdzono, że dochód trzyosobowej rodziny M. R. wynosi [...] zł i wprawdzie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwotę [...] zł, lecz z uwagi na trudną sytuację tej rodziny przyznany został specjalny zasiłek celowy w wysokości [...] zł. Wskazano również, że zainteresowany otrzymał już specjalny zasiłek celowy w kwocie [...] zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów doprowadzenia wody i remont domu.

Po rozpatrzeniu odwołania SKO w C. decyzją z [..] lutego 2008 r. utrzymało w mocy decyzję z [...] stycznia 2008 r. wskazując, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91 przysługuje rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Jednocześnie musi wystąpić co najmniej jeden z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub inne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy.

Wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i córką. Dochód rodziny stanowią zasiłek chorobowy żony w wysokości [...] zł oraz renta zainteresowanego w kwocie [...] zł i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości [...] zł. Łączny dochód rodziny wynosi [...] zł, a na osobę w rodzinie [...] i przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę [...] zł. Wynika z tego, że rodzina nie spełnia w tym zakresie wymogów ustawy o pomocy społecznej. Jednak organ pierwszej instancji uznając trudną sytuację w jakiej znalazła się rodzina w związku z chorobami jej członków przyznał w oparciu o art. 41 pkt 1 ustawy specjalny zasiłek celowy w wysokości [...] zł podając także, że rodzina ta objęta jest regularną pomocą w formie zakupu węgla i zasiłków celowych na zakup odzieży oraz pomocą żywnościową. Zainteresowany otrzymał też bezzwrotny specjalny zasiłek celowy w wysokości [...] zł na dofinansowanie kosztów założenia wody i remont domu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w piśmie z dnia 22 lutego 2008 r. poinformował, że w roku 2008 r. na zasiłki celowe i okresowe dysponuje kwotą [...] zł, z czego w styczniu tego roku wydano [...] zł.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie M. R. zarzucił organom opieszałość, dyskryminację i posługiwanie się fałszywymi dowodami. Skarżący podał, że jest jedynym podopiecznym, który nie ma doprowadzonej wody i wniósł o nakazanie sfinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. doprowadzenia wody z wodociągu w kwocie [...] zł.

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C [...] wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie jest uzasadniona. Przedmiotem oceny Sądu była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o przyznaniu skarżącemu zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów doprowadzenia wody.

Na wstępie należy wskazać, że rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Spełnienie kryteriów przez ubiegającego się o zasiłek nie oznacza, że istnieje po jego stronie roszczenie o przyznanie świadczenia w wysokości, którą sam określa. Organ rozpoznając wniosek o przyznanie zasiłku musi mieć na względzie nie tylko interes osoby wnioskującej, lecz także interesy innych osób będących w trudnej sytuacji materialnej i własne możliwości finansowe. Orzekające w sprawie organy prawidłowo ustaliły, że rodzina skarżącego składa się z trzech osób i dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie. Jednocześnie należy dodać, że powołany wyżej przepis określa też wysokość tego zasiłku i nie może on być wyższy niż kryterium dochodowe osoby lub rodziny. Wynika z tego, że nie było podstaw prawnych do przyznania zasiłku w wysokości [...] zł. Zważywszy, że skarżący i jego rodzina, mimo przekroczenia kryterium dochodowego (351 zł na osobę w rodzinie) są pod stałą opieką ośrodka pomocy społecznej i zaskarżone decyzje są kolejnymi (poprzednio przyznano [...] zł) w sprawie dofinansowania doprowadzenia wody nie można uznać, że wydane zostały z naruszeniem prawa, co uzasadniałoby ich uchylenie. Niesatysfakcjonująca skarżącego wysokość przyznane zasiłku nie przesądza o naruszeniu prawa. Sąd nie dopatrzył się również dowolności w rozstrzygnięciu sprawy. Decyzje w sprawie specjalnego zasiłku celowego mają charakter uznaniowy. Ustawa o pomocy społecznej daje wskazówki, co do zasad udzielania pomocy osobom potrzebującym stanowiąc w art. 3 ust. 3 i art. 4, że rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. W przedmiotowej sprawie decyzje wydane zostały w oparciu o obowiązujące przepisy, a o wysokości przyznanego świadczenia decydowała nie tylko sytuacja życiowa skarżącego, lecz także możliwości finansowe ośrodka pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Powołana ustawa nie przewiduje możliwości nakazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. sfinansowania kosztów doprowadzenia wody do budynku skarżącego.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt