drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata, II SA/Łd 578/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 578/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska-Grzymkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata
Sentencja

Dnia 2 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: 1) przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata; 2) umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

II SA/Łd 578/08

U Z A S A D N I E N I E

M.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie zasiłku celowego. Jednocześnie skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Składając wniosek na urzędowym formularzu skarżący zażądał dodatkowo zwolnienia od kosztów sądowych.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jest współwłaścicielem mieszkania (z akt sprawy wynika, iż jest to lokal 3 – pokojowy o powierzchni 48,17 m kw.), nie posiada żadnego innego wartościowego majątku, oszczędności ani papierów wartościowych. Strona utrzymuje się z zasiłku stałego, z którego potrącana jest kwota tytułem alimentów. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż jest osobą leczącą się psychiatrycznie, neurologicznie i kardiologicznie, wymagającą opieki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy.

Mając na uwadze sytuację osobistą oraz materialną, przedstawioną przez stronę skarżącą, Sąd uznał za uzasadnione przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata. Zdaniem Sądu strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., o czym świadczy przede wszystkim sytuacja materialna, którą kształtuje w znacznej mierze wysokość osiąganego dochodu.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 239 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z powyższym należy podkreślić, iż udział skarżącego w postępowaniu nie wiąże się z mocy ustawy z obowiązkiem uiszczania kosztów sądowych. Postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych należało zatem umorzyć jako bezprzedmiotowe stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt