drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Celne postępowanie Celne prawo, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono skargę, III SA/Gd 81/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 81/08 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/
Anna Orłowska
Marek Gorski
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Celne postępowanie
Celne prawo
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 68 poz 622 art. 73 ust. 1, art.65 ust. 5,
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 122,art. 180 par. 1,art. 200 a par. 2 - 3
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak ( spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Anna Orłowska Sędzia NSA Marek Gorski Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Beata Kaczmar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi P. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia 2 stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu 8 marca 2006 r. "A", P. L., poprzez przedstawiciela bezpośredniego dokonał zgłoszenia celnego, wnioskując o dopuszczenie do obrotu następujących towarów;

- w poz. 1 SAD – tkaniny opisanej w polu 31 jako: tkanina barwiona, 100% poliester, deklarując kod TARIC 5408 32 00 00 ze stawką celną w wysokości 8% i stawką podatku VAT w wysokości 22%,

- w poz. 2 SAD – tkaniny opisanej w polu 31 jako: tkanina 100% poliester, z pokryciem, deklarując kod TARIC 5903 90 99 90 ze stawką celną w wysokości 8% i stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Zgłoszenie spełniało wymogi formalne, zostało więc przyjęte i zarejestrowane pod numerem [...].

W trakcie częściowej rewizji celnej pobrano próbki tkanin , które przekazano do Centralnego Laboratorium Celnego w W.

Naczelnik Urzędu Celnego [...] po uzyskaniu wyniku badań powziął wątpliwość co do prawidłowości zadeklarowanej w zgłoszeniu celnym klasyfikacji tkanin.

W efekcie przeprowadzonych postępowań Naczelnik Urzędu Celnego [...] wydał w dniu 22 listopada 2006 r. decyzję nr [...], w której określił niezaksiegowaną kwotę ostatecznego cła antydumpingowego (A30), podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu w wysokości 30.487 zł oraz określił podatek od towarów i usług w wysokości 40.255 zł. Organ, mając na uwadze wyniki sprawozdania z badań nr [...] z dnia 19.09.2006 r. z Centralnego Laboratorium Celnego w W., stwierdził, iż sporny towar stanowi tkaninę wykonaną splotem płóciennym z włókien chemicznych ciągłych, nieteksturowanych, bielonych. Tkanina zawiera w masie 100% poliestru. Należy go zatem zataryfikować do kodu 5407 61 10 10 jako: pozostałe tkaniny zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, nieteksturowanych, bielonych.

Na skutek odwołania strony od powyższej decyzji, Dyrektor Izby Celnej [...] postanowieniem z dnia 19 lutego 2007 r. zwrócił Naczelnikowi Urzędu Celnego [...] sprawę w celu dokonania wymiaru uzupełniającego poprzez zmianę tejże decyzji. Organ odwoławczy wskazał, że organ pierwszej instancji określił nieprawidłowo – w niższej wysokości niż to wynika z przepisów prawa – kwotę ostatecznego cła antydumpingowego, co bezpośrednio wpłynęło na błędne określenie podatku od towarów i usług, bowiem organ I instancji zmienił klasyfikację celną towaru objętego pozycją nr 1 dokumentu SAD, podczas gdy z treści sprawozdania z badań wynika, że również klasyfikacja towaru objętego pozycją nr 2 dokumentu SAD nie jest właściwa.

Naczelnik Urzędu Celnego [...] decyzją z dnia 15 czerwca 2007 r. nr [...] uzupełnił z urzędu rozstrzygnięcie własnej decyzji z dnia 22 listopada 2006 r. określając niezaksięgowaną kwotę ostatecznego cła antydumpingowego ( A 30) w wysokości 78 519,00 PLN podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu oraz określił podatek od towarów i usług w stosunku do towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu w wysokości 50 649,00 PLN.

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że strona przedłożyła opinię biegłego sądowego, biegłego skarbowego, rzeczoznawcy z zakresu towaroznawstwa wyrobów włókienniczych i chemicznej technologii włókna, w której biegły M. H. stwierdził, iż badana tkanina posiada pokrycie hydrofobowe widoczne gołym okiem, wykorzystując na dowód tego fakt, że kropla wody nie wsiąka w tkaninę, lecz spływa po niej.

Organ, po dokonaniu analizy przepisów prawa , mając na uwadze treść sprawozdania z badań Centralnego Laboratorium Celnego w W., jak również opinią biegłego, który posiłkował się metodą kropli wody, stwierdził, iż przedmiotowy towar stanowi tkaninę wykonaną splotem płóciennym z włókien chemicznych ciągłych, nieteksturowanych, bielonych. Tkanina zawiera w masie 100% poliestru i jest impregnowana środkiem hydrofobowym, jednakże nie jest ten fakt widoczny gołym okiem, jedynie zauważalny tylko wówczas, gdy tkaninę podda się próbie kropli wody - kropla wody nie wsiąka w tkaninę, lecz spływa po niej.

W ocenie organu należy go zatem zataryfikować do kodu 5407 61 10 10 jako: pozostałe tkaniny zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, nieteksturowanych, bielonych.

W odwołaniu P. L., wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania, zarzucił:

1) naruszenie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w szczególności poprzez dowolną interpretację uwagi 2a pkt 1 do działu 59, naruszenie reguł 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej a nadto przyjęcie, że towar będący przedmiotem zaskarżonej decyzji nie powinien być klasyfikowany do kodu CN 5903 90 99 90 lecz do kodu CN 540761 10 10, co w świetle powyższych reguł i, uwag i norm nie miało dostatecznego uzasadnienia prawnego,

2) naruszenie przepisów postępowania art. 120, 121, 122, 180, 187 § 1, 188 § 1, 190 191, 192 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zw. z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, przez:

a) nieustosunkowanie się do dowodów zgłaszanych przez stronę w toku prowadzonego postępowania i niewyjaśnienie podnoszonych zarzutów, w szczególności zarzutu braku cechy reprezentatywności pobranej przez organy celne próbki tkaniny do analizy w stosunku do wszystkich tkanin ujętych pod pozycją 2 zgłoszenia celnego SAD [...] z dnia 8.03.2006 r.,

b) zaniechanie przez organ celny wyznaczenia rozprawy celem przesłuchania biegłego M. H. na okoliczność "widoczności gołym okiem" powleczenia na próbkach tkanin załączonych do przedłożonej przez stronę opinii

c) zaniechania przeprowadzenia dowodu z oględzin próbek poprzez porównanie próbek tkaniny z pokryciem i tkaniny bez pokrycia, o które wnioskowała strona,

3) naruszenie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, gdyż z powodu podania właściwej klasyfikacji towaru, przepis ten nie może mieć zastosowania.

W uzasadnieniu odwołania P. L. podniósł, że pozycja 2 zgłoszenia celnego SAD [...] z dnia 8.03.2006 r. obejmowała towar - tkaninę 100% poliester z powleczeniem - tzw. ortalion, ujęty pod pozycją drugą w fakturze nr [...]. Towary te zostały zakwalifikowane przez agencję celną pod kod 5903 90 9990. Do faktury została dołączona specyfikacja towarowa, z której jednoznacznie wynika, iż towary ujęte pod pozycją 2 w/w SAD nie były jednorodne zarówno pod względem koloru tkaniny jak i odcienia zastosowanego powleczenia. Cześć tkanin była pokryta środkiem hydrofobowym w kolorze białym (powleczenie zwane potocznie "milki" lub "milka"), część środkiem o kolorze srebrnym (silver), a część środkiem transparentnym (przezroczystym), którego kolor zależy od koloru tkaniny, na którą został zastosowany. Z treści sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Celne z dnia 19.09.2006 r. wynika, że badaniem była objęta tylko próbka jednego rodzaju tkaniny tj. tkanina bielona z powleczeniem transparentnym. Wyciągnięcie przez organ celny wniosków na podstawie analizy jednej próbki co do klasyfikacji taryfowej całego towaru objętego pozycją nr 2 w/w zgłoszenia celnego jest nieuzasadnione , bowiem organ celny w sposób wybiórczy ocenia prawidłowość dokonanej przez stronę klasyfikacji taryfowej wszystkich tkanin. Pobrana przez organ próbka nie jest reprezentatywna do całości dostawy znajdującej się pod pozycją 2 na fakturze nr [...].

Odwołujący podniósł, iż w zależności od koloru tkaniny, jak i rodzaju zastosowanego powleczenia (milka, silver, transparentne), warstwa pokrycia jest bardziej lub mniej widoczna gołym okiem. Zastosowanie powleczenia hydrofobowego na wszystkich tkaninach objętych zgłoszeniem celnym [...] z dnia 8.03.2006r., spowodowało zmianę faktury tych tkanin - tkaniny są bardziej sztywne, co jest widoczne gołym okiem. W celu poddania ocenie, czy pokrycie zastosowane na wszystkich tkaninach ujętych pod pozycją 2 zgłoszenia SAD jest widoczne gołym okiem skarżący przedłożył próbki tkanin i wniósł o przeprowadzenie dowodu z ich oględzin. Wniósł również o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka A. K. na okoliczność , że próbki te zostały pobrane z tkanin, które po zwolnieniu przez organ celny nie uległy żadnym zmianom. Ponadto na dowód, że na załączonych próbkach tkanin pokrycie hydrofobowe jest widoczne gołym okiem złożył opinię biegłego rzeczoznawcy K. S.

Odwołujący się zarzucił, że organ nie odniósł się do zarzutu braku reprezentatywności pobranej próbki tkaniny oraz do wniosku o przeprowadzenie dowodu z oględzin próbek przez porównanie próbek z próbką tkaniny pobranej do niniejszego postępowania. Zarzucił, że ocena badań przeprowadzonych przez biegłego M. H. jest sprzeczna z przepisami oraz dowolna.

W ocenie strony "widoczny gołym okiem" oznacza , iż tylko i włącznie za pomocą zmysłów (organoleptycznie) można ocenić, iż jakaś tkanina jest powleczona dodatkową warstwą środka chemicznego bądź nie. Do analizy pobrano próbkę barwy białej, pokrytej transparentnie. Gdyby organ poddał analizie próbki z innych pozycji specyfikacji do faktury nr [...], w ich przypadku poziom dostrzegalności gołym okiem występowania pokrycia tkaniny byłby większy, niż w przypadku badanej próbki.

Postanowieniem z dnia 22 października 2007 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej [...] odmówił przeprowadzenia rozprawy wskazując, że przedłożone przez stronę próbki to tkaniny pokryte innym – akrylowym środkiem hydrofobowym, niż te objęte zgłoszeniem celnym, które pokryte były środkami hydrofobowymi, takimi jak poliuretan i poliamid, co zresztą potwierdza sama strona. Ponadto przedmiotowe próbki zostały przedłożone przez stronę po upływie ponad roku od daty dokonania zgłoszenia celnego i zwolnienia tkanin do procedury dopuszczenia do obrotu. W ocenie organu przedmiotem rozprawy z udziałem biegłych i świadka A. K. byłyby okoliczności nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dyrektor Izby Celnej [...] decyzją z dnia 2 stycznia 2008 r. nr [...], powołując się na art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa w związku z art. 73 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, art. 20 ust. 1, ust. 3 i ust. 6, art. 67, art. 214 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r. ze zm.), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierającego tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. Urz. UE L nr 240 z 2005 r.), art. 19 ust. 7, art. 29 ust. 13, ust. 15 i ust. 16, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - uchylił w całości decyzje Naczelnika Urzędu Celnego [...] z dnia 22 listopada 2006 r. nr [...] oraz z dnia 15 czerwca 2007 r. nr [...] i określił niezaksięgowaną kwotę ostatecznego cła antydumpingowego (A30) w wysokości 58.841 zł podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu oraz określił podatek od towarów i usług c z tytułu importu towarów objętych wyżej wymienionym zgłoszeniem celnym w wysokości 46.493 zł.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w myśl art. 67 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L Nr 302 z dnia 19.10.1992r. ze zm.) datą, którą należy uwzględnić przy stosowaniu wszelkich przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary, jest data przyjęcia zgłoszenia celnego. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego należności określane są na podstawie Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich.

W chwili przyjęcia przedmiotowego zgłoszenia celnego obowiązywało Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L nr 54, poz. 535 ze zm.). Załącznik I niniejszego rozporządzenia składa się z trzech części: Przepisów Wstępnych, Tabeli Stawek Celnych oraz Załączników Taryfowych.

Tabelę Stawek Celnych poprzedzają Przepisy Wstępne, wśród których znajdują się między innymi Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej ( zbieżne z Ogólnymi Regułami Interpretacji Systemu Zharmonizowanego).

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 Komisja ustanowiła Zintegrowaną Taryfę Wspólnot Europejskich zwaną "TARIC" opartą na Nomenklaturze Scalonej, zawierającą między innymi stawki celne i inne opłaty przywozowe i wywozowe (opublikowana ostatnio w Dz. Urz. nr C103 z 30.04.2003 r.).

Organ odwoławczy podniósł, że prawidłowo stosowane reguły klasyfikacji taryfowej zapewniają klasyfikowanie danego towaru zawsze do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych. I tak zgodnie z regułą 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS) tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag. Należy przy tym wyjaśnić, że brzmienie wszystkich pozycji i kodów oraz wszystkich uwag do sekcji i działów, z nim związanych jest najważniejsze, co oznacza, że ma ono podstawowe znaczenie przy ustalaniu prawidłowej klasyfikacji. W regule 6 postanowiono zaś, że klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z reguł 1-5, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły, jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej.

W celu dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru będącego przedmiotem importu należy określić jego stan i rodzaj w dniu odprawy.

Zgodnie z dokumentami załączonymi do zgłoszenia celnego przedmiotem importu była tkanina w 100% wykonana z poliestru. Skład ten został potwierdzony w Sprawozdaniu z badań nr [...] z dnia 30.05.2006 r., sporządzonym przez Centralne Laboratorium Celne w W. Badanie próbki towaru potwierdziło także, iż jest to tkanina barwiona, wykonana splotem płóciennym z włókien chemicznych ciągłych, nieteksturowanych, o podwyższonej sztywności uzyskanej poprzez zaimpregnowanie hydrofilnym środkiem, niewidocznym gołym okiem. Organ pierwszej instancji w decyzji z dnia 22 listopada 2006 r. omyłkowo posiłkował się Sprawozdaniem nr [...], które było wynikiem badania próbki towaru z pozycji 2 SAD. W konsekwencji tej omyłki wskazał, iż przedmiotowa tkanina powinna być zaklasyfikowana do kodu TARlC 5407 61 10 00. Natomiast to, że Sprawozdanie z badań nr [...] towaru zgłoszonego w pozycji 1 SAD potwierdziło, że zbadana próbka to tkanina barwiona, to zgodnie z zasadami Nomenklatury Scalonej przedmiotowy towar prawidłowo winien być zaklasyfikowany do podpozycji 5407 61 - czyli zastosowanej przez organ pierwszej instancji, ale do kodu TARIC 5407 61 30 00, obejmującego Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404, Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych,-Zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych nieteksturowanych, ---Barwione. Taka klasyfikacja taryfowa przedmiotowej tkaniny wynika bezpośrednio z brzmienia pozycji 5407 i kodu 5407 61 30 00 Wspólnej Taryfy Celnej.

Powyższa zmiana klasyfikacji taryfowej nie ma wpływu na zastosowaną przez organ celny pierwszej instancji stawkę celną, jak i objęcie przedmiotowych tkanin ostatecznym cłem antydumpingowym. Zarówno towary klasyfikowane do kodu TARIC 5407 61 30 00, jak i do kodu 540761 1000 objęte są stawką celną erga omnes w wysokości 8% od wartości towaru. Zgodnie zaś z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierającym tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przywóz tkanin objętych wskazanymi kodami TARIC podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu. Eksporter "B" z Chińskiej Republiki Ludowej nie został wymieniony pośród przedsiębiorstw, dla których ustalone zostały indywidualne stawki ceł antydumpingowych, dlatego przedmiotowy towar podlega stawce 56,2% ceny netto na granicy Wspólnoty (dodatkowy kod TARlC A999).

Odnośnie towaru zgłoszonego w pozycji 2 SAD Dyrektor Izby Celnej [...] wyjaśnił, iż zgodnie z dokumentami załączonymi do zgłoszenia celnego towar zgłoszony w pozycji 2 SAD to tkanina w 100% wykonana z poliestru, z pokryciem. Dla oceny prawidłowości dokonanej przez organ celny pierwszej instancji klasyfikacji taryfowej należy rozważyć kwestię, czy pobrana przez organ celny próbka tkaniny jest reprezentatywna dla całej partii tkanin z pokryciem. Organ celny pierwszej instancji uznał, że importer wobec tkaniny z poz. 2 SAD zadeklarował nieprawidłowy kod TARIC 5903 90 99 90, bowiem kod prawidłowy – z uwagi na niewidoczność gołym okiem środka impregnującego, to 5407 61 10 10.

Organ wskazał, że jednym z dowodów w sprawie jest specyfikacja towarowa, przedłożona przez stronę wraz ze zgłoszeniem celnym, opisująca tkaniny zgłoszone w pozycji 2 SAD jako tkaniny z pokryciem. Wymieniono w niej nie tylko ilość tkanin i ich skład surowcowy, ale również skład i kolor zastosowanego na nich powleczenia. Z dokumentu wynika, iż przedmiotem importu były tkaniny z pokryciem: transparentnym (bezbarwnym), srebrnym (silver) i mlecznym (milky). Zgodzić się zatem trzeba ze stroną, iż tkaniny te nie były jednorodne pod względem zastosowanego na nich pokrycia. W wyniku badania (Sprawozdanie nr [...]) stwierdzono, że pokrycie tkaniny jest niewidoczne gołym okiem, wobec czego należy uznać, iż pobrana przez organ celny próbka nie może być reprezentatywna dla całej partii tkanin z pokryciem, a jedynie w stosunku do tkanin z pokryciem transparentnym (bezbarwnym).

W tej sytuacji – w ocenie organu odwoławczego rozważyć należy, czy tkaniny z bezbarwnym pokryciem mogą być klasyfikowane do kodu TARIC 5903 90 99 90 proponowanego przez stronę.

W Uwadze 2 a) 1) do Działu 59 Wspólnej Taryfy Celnej postanowiono, iż pozycja 5903 obejmuje tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na postać tworzywa sztucznego (zwarta czy komórkowa), inne niż materiały, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowanej tymi procesami. W świetle treści przytoczonej Uwagi do pozycji 5903 klasyfikowane są tylko te tkaniny, których pokrycie jest widoczne gołym okiem.

Zgodnie z treścią Sprawozdania nr [...] transparentne pokrycie tkaniny jest niewidoczne gołym okiem a jego obecność na tkaninie stwierdzono dopiero w wyniku analizy mikroskopowej .

W świetle zatem przytoczonej Uwagi 2 a) 1) do Działu 59 Wspólnej Taryfy Celnej, jak i przedstawionego wyniku badania próbki, niewidoczność powleczenia gołym okiem na tkaninach z transparentnym (bezbarwnym) pokryciem wyklucza możliwość ich zaklasyfikowania do pozycji 5903 Wspólnej Taryfy Celnej, wobec czego wskazywany przez stronę kod TARIC 5903 90 99 90 w stosunku do tkanin z transparentnym pokryciem jest nieprawidłowy. Przedmiotowe tkaniny: jako wytworzone w 100% z poliestru, z włókien chemicznych ciągłych, bielonych, nieteksturowanych winny być zgodnie z regułami 1 i 6 ORINS zaklasyfikowane do zastosowanego przez organ celny pierwszej instancji kodu TARIC 5407 61 10 10. Kod ten obejmuje: Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404, -Pozostałe tkaniny zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, --Zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych nieteksturowanych, ---Niebielone lub bielone, Bielone.

Opisana zmiana klasyfikacji taryfowej ma wpływ na wielkość należności celnych. Towary klasyfikowane do kodu TARlC 5407 61 10 10 objęte są stawką celną erga omnes w wysokości 8% od wartości towaru. Zgodnie zaś z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierającym tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przywóz tkanin objętych wskazanym kodem T ARIC podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu według stawki 56,2% ( kod A999).

Z kolei mając na uwadze, że organ celny nie pobrał prób tkanin z mlecznym i srebrnym pokryciem, organ odwoławczy wskazał, iż nie można jednoznacznie stwierdzić, że warunek niewidoczności – pokrycia gołym okiem został spełniony w przypadku tych tkanin. Organ odwoławczy uznał więc za zasadne przyjęcie w stosunku do tych towarów klasyfikacji dokonanej przez stronę w zgłoszeniu celnym, tj. kod TARIC 5903 90 99 90.

Tym samym z pozycji 2 SAD (obejmującej wszystkie tkaniny z pokryciem) należało wyodrębnić tkaniny z pokryciem transparentnym i ująć w osobnej pozycji 3 zgłoszenia celnego, a co za tym idzie obliczyć należności celne dla tkanin z tych pozycji SAD. W konsekwencji należało także ustalić w prawidłowej wysokości kwotę podatku VAT należnego z tytułu importu dla towarów z pozycji 2 SAD i towarów z utworzonej pozycji 3 SAD.

Odnosząc się do zarzutów strony zawartych w odwołaniu z dnia 8 grudnia 2006 r., Dyrektor Izby Celnej [...] wyjaśnił, iż strona nie ma racji twierdząc, że przedmiotowa tkanina - 100% poliester, barwiona - z pozycji 1 SAD winna być klasyfikowana do kodu 5408 32 00 00.

W ocenie organu odwoławczego dokonana przez stronę interpretacja uwagi 1 do Działu 54 Wspólnej Taryfy Celnej zaprzecza ogólnym zasadom klasyfikacji taryfowej, które zapewniają, że dany towar może zostać zaklasyfikowany tylko do jednej i tej samej pozycji z wyłączeniem wszystkich innych. Nie jest dopuszczalne przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie istniała możliwość klasyfikacji towaru do dwóch różnych kodów, według własnego uznania zgłaszającego.

W ramach działu 54 Wspólnej Taryfy Celnej wprowadzono wyraźny podział tkanin na tkaniny wykonane z przędzy z włókien syntetycznych oraz tkaniny wykonane z przędzy z włókien sztucznych. Ponadto w treści Noty Wyjaśniającej do Działu 54 zawarto szczegółowe informacje, które włókna zgodnie z zasadami Nomenklatury Scalonej należą do grupy włókien syntetycznych, a które należy klasyfikować do pozycji odpowiednich dla włókien sztucznych. Zgodnie z treścią powyższej Noty, włókno poliestrowe należy do grupy włókien syntetycznych. Z brzmienia pozycji 5407 wynika, że pozycja ta dotyczy tylko tkanin wykonanych z przędzy z włókna syntetycznego, natomiast wskazana przez stronę pozycja 5408 odnosi się do tkanin wykonanych z przędzy z włókna sztucznego. Ponadto w opisie kodu 5407 61 30 wprost wskazano, że kod ten odpowiada tkaninom zawierających włókna poliestrowe. Przy tak jasno określonych zasadach klasyfikacji włókien, trudno przyjąć, że błędna klasyfikacja tkaniny poliestrowej do pozycji 5408, wynikała z niedopatrzenia strony, która nie rozróżnia typów włókien, bo w języku potocznym z zasady nie stosuje się określenia syntetyczne. Ponadto zgłoszenia celnego w niniejszej sprawie dokonała agencja celna, czyli profesjonalna instytucja, zatrudniająca specjalistów prawa celnego, doskonale orientujących się w kwestiach dotyczących zasad klasyfikacji taryfowej.

Za prawidłowe zadeklarowanie klasyfikacji taryfowej towaru w zgłoszeniu celnym odpowiedzialna jest strona. Brak zrozumienia zasad klasyfikacji taryfowej nie uzasadnia błędów dokonanych przy deklarowaniu kodu TARlC w zgłoszeniu celnym.

Ustosunkowując się do oświadczenia prof. dr hab. inż. J. B. Dyrektor Izby Celnej [...] podniósł, iż w oświadczeniu tym nie dokonała ona oceny towaru, którego klasyfikacja taryfowa jest przedmiotem sporu w niniejszej sprawie, lecz jedynie zawarła nietrafną analizę językową uwagi nr 1 do Działu 54 Wspólnej Taryfy Celnej.

Odnosząc się zaś do zarzutów strony zawartych w odwołaniu z dnia 29 czerwca 2007 r. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego [...] z dnia 15 czerwca 2007 r., Dyrektor Izby Celnej [...] wyjaśnił, że organ celny pierwszej instancji nie miał podstaw prawnych do przeprowadzenia rozprawy, bowiem art. 200a § 1 Ordynacji podatkowej dopuszcza przeprowadzenie rozprawy wyłącznie przez organ odwoławczy.

W ocenie organu treść opinii biegłego M. H. uprawniało organ celny pierwszej instancji do uznania, że obecność pokrycia na tkaninie biegły stwierdził nie wzrokiem lecz badając nasiąkliwość. Zgodnie z treścią tej opinii zbadane próbki to tkaniny pokryte akrylowym środkiem hydrofobowym, a biegły wyraźnie wskazał, że jednym ze źródeł oceny były informacje i dokumenty dostarczone przez stronę. Ze specyfikacji towarowej przedłożona przez stronę organom celnym wraz ze zgłoszeniem celnym wynika, że tkaniny będące przedmiotem importu zostały pokryte poliamidowym (symbol PA) lub poliuretanowym (symbol PU lub PUR) środkiem hydrofobowym, czyli innymi związkami chemicznymi niż akryl. Przedstawiona opinia dotyczy w tej sytuacji próbek tkanin innego rodzaju, aniżeli tkaniny objęte zgłoszeniem celnym. Oznacza to, że przedmiotem przesłuchania tego biegłego i oględzin dostarczonych przez stronę próbek tkanin byłyby okoliczności niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zdaniem Dyrektora Izby Celnej [...] przedmiotem wnioskowanej przez stronę rozprawy z udziałem biegłych i świadka A. K. byłyby również okoliczności nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Odnosząc się do treści ekspertyzy i jej sprostowania rzeczoznawcy K. S., w którym to sprostowaniu stwierdził, że w swojej ekspertyzie popełnił oczywistą omyłkę i odnośnie rodzaju pokrycia na 18 badanych próbkach winno być napisane "są one prawdopodobnie pokryte akrylowym środkiem hydrofobowym", Dyrektor Izby Celnej [...] podniósł, że posługiwanie się przez rzeczoznawcę niejednoznacznymi wyrażeniami jest niedopuszczalne w przypadku ekspertyzy i może wzbudzić jedynie wątpliwości co do jej rzetelności. W tej sytuacji trudno uznać, że przedstawione przez stronę próbki tkanin, przedłożone po upływie ponad roku od daty dokonania zgłoszenia celnego i zwolnienia tkanin do procedury dopuszczenia do obrotu, są próbkami pobranymi z tkanin objętych zgłoszeniem celnym, tym bardziej, że w aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego, że w toku odprawy celnej i w obecności funkcjonariusza celnego miał miejsce pobór próbek na potrzeby strony.

Niezasadny jest także – zdaniem organu odwoławczego zarzut naruszenia art. 65 ust. 5 ustawy Prawo celne. Wprawdzie organ celny pierwszej instancji nie dokonał oceny znajdującej się w aktach sprawy specyfikacji towarowej pod kątem prawidłowości prób pobrania i reprezentatywności próby pobranej z partii tkanin zgłoszonych w pozycji 2 SAD, czym naruszył zasady postępowania wskazywane w odwołaniu, to jednak oceny takiej dokonał organ odwoławczy. W efekcie uznał argumenty strony co do tego, iż przedmiotowa próbka nie jest reprezentatywna dla wszystkich tkanin z pokryciem. Dlatego też przyjął w stosunku do tkanin z pokryciem w kolorze mlecznym i srebrnym klasyfikację deklarowaną przez stronę w zgłoszeniu celnym, tj. kod TARIC 5903 90 99 90. Towary klasyfikowane do tego kodu nie są objęte ostatecznym cłem antydumpingowym. Zatem w przypadku tych towarów nie zachodzi okoliczność, w której organ celny pobiera odsetki wynikające z art. 65 ust. 5 Prawa celnego. Organ odwoławczy wskazał, iż nie zgodził się jedynie z możliwością klasyfikacji do powyższego kodu tkanin z pokryciem transparentnym (bezbarwnym), albowiem Uwaga 2 a) 1) do Działu 59 Wspólnej Taryfy Celnej wyklucza z niego materiały, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem.

Dyrektor Izby Celnej [...] podniósł ponadto, że stosowane w Taryfie Celnej pojęcie "widoczne gołym okiem" stanowiło przedmiot sprawy rozstrzygniętej w Unii Europejskiej wyrokiem Sądu z dnia 30 września 1982 r. (Eur- Lex 317/81 - European Cort reports 1982 page 03257 - wyrok nie tłumaczony na język polski), zgodnie z którym widoczne gołym okiem należy rozumieć jako bezpośrednio widoczne podczas kontroli wzrokowej, bez odniesienia tego do cech tkaniny będących skutkiem impregnacji takich jak jej sztywność. Interpretacja przepisu powinna być jednolita we wszystkich państwach członkowskich i możliwa do realizacji w warunkach kontroli celnej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy bez przeprowadzania dodatkowych testów.

W niniejszej sprawie niewątpliwie dokonując kontroli wzrokowej przedmiotowej próbki tkaniny, bez poddawania jej kontroli innego rodzaju (np. przez dotyk) pokrycie jest niezauważalne. Obecność pokrycia na próbce została stwierdzona dopiero przy analizie mikroskopowej. W świetle powyższego tkaniny z pokryciem transparentnym (bezbarwnym) winny być prawidłowo zaklasyfikowane do kodu TARlC 5407 61 10 10 (kod dodatkowy A999). Tym samym – w ocenie organu drugiej instancji zarzut dowolnej interpretacji Uwagi 2 a) 1) do Działu 59 Wspólnej Taryfy Celnej i naruszenia reguły 1 i 6 ORINS nie znajduje uzasadnienia.

Dyrektor Izby Celnej [...] podkreślił, że za prawidłowe zadeklarowanie klasyfikacji taryfowej towaru w zgłoszeniu celnym odpowiedzialna jest strona. Przepisy celne dają importerom możliwość sprawdzenia towarów w tym pobrania ich próbek ( jedynie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego), co przewidują przepisy prawa. Strona nie skorzystała jednak z prawa wynikającego z art. 42 Wspólnotowego Kodeksu Celnego i art. 182 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93, pomimo, że jej przedstawiciel brał udział w rewizji celnej i poborze próbek przez funkcjonariusza celnego, co potwierdzają stosowne protokoły z poboru próbek znajdujące się w aktach sprawy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku P. L. zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie prawa tj.:

1) naruszenie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 171912005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w szczególności poprzez dowolną interpretację uwagi 2a pkt 1 do działu 59, naruszenie reguł 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej a nadto przyjęcie, że towar będący przedmiotem pozycji 3 SAD określonej w zaskarżonej decyzji nie powinien być klasyfIkowany do kodu CN 5903 90 99 90, lecz do kodu CN 5407 61 10 10, co w świetle powyższych reguł, uwag i norm nie miało uzasadnienia prawnego,

2) naruszenie przepisów postępowania art. 120, 121,122, 180, 187 § 1, 188 § 1, 190, 191, 192, art. 200a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zw. z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne oraz art. 70 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik postępowania celnego, przez:

a) oparcie rozstrzygnięcia na wyniku sprawozdania z badań laboratoryjnych jedynie próbki tkaniny białej z pokryciem transparentnym, w sytuacji gdy próbka ta nie jest reprezentatywna dla wszystkich tkanin ujętych pod pozycją 3 SAD; dostrzegalność gołym okiem pokrycia na tej próbce jest mniejsza niż w przypadku tkanin o innych barwach,

b) oparcie rozstrzygnięcia na wyniku sprawozdania z badań laboratoryjnych, w sytuacji gdy widoczność gołym okiem pokrycia w ogóle nie powinna być badana laboratoryjnie tylko organoleptycznie,

c) bezzasadną odmowę przeprowadzenia rozprawy celem przesłuchania biegłego K. S. i M. H. na okoliczność widoczności gołym okiem pokrycia na tkaninach,

d) bezzasadną odmowę przeprowadzenia rozprawy celem przesłuchania świadka A. K. na okoliczność tożsamości próbek badanych przez biegłych i załączonych w poczet materiału dowodowego z próbką pobraną przez organy celne w sytuacji gdy organ podważa tożsamość próbek,

e) bezzasadne oddalenie wniosku strony o przeprowadzenie kolejnego badania w niezależnym ośrodku badawczym celem stwierdzenia czy pokrycie na wszystkich tkaninach jest widoczne gołym okiem,

f) bezzasadne oddalenie wniosku strony o przeprowadzenie dodatkowej analizy laboratoryjnej celem ustalenia tożsamości próbek złożonych przez stronę wraz z opinią biegłego z próbką pobraną przy kontroli celnej,

g) powołanie się przez organ celny w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia na definicję pojęcia "widoczne gołym okiem" zawartego w uzasadnieniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które nie zostało opublikowane w języku polskim,

3) naruszenie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, poprzez nałożenie na skarżącego obowiązku uiszczenia odsetek, który w przypadku podania przez stronę właściwej klasyfikacji celnej nie mógł być nałożony.

W uzasadnieniu skargi P. L. podniósł, iż kwestionuje prawidłowość decyzji Dyrektora Izby Celnej [...] jedynie w zakresie dotyczącym pozycji 3 SAD (pozycja utworzona w zaskarżonej decyzji) obejmującej tkaninę 100% poliester z pokryciem transparentnym. W zaskarżonej części decyzji organ celny określił niezaksięgowaną kwotę ostatecznego cła antydumpingowego w kwocie 28.354 zł i podatku VAT w kwocie 6.238 zł . Organ celny drugiej instancji wydając zaskarżoną decyzję oparł się na wynikach badań przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Celne nr [...], z których wynika, że badaniem była objęta tylko próbka tkaniny o jednym kolorze tj. tkanina bielona z powleczeniem transparentnym. Próbka ta nie jest reprezentatywna dla wszystkich tkanin ujętych pod pozycją 3 SAD, bowiem dostrzegalność gołym okiem pokrycia na tej próbce jest mniejsza niż w przypadku tkanin o innych barwach z pokryciem transparentnym.

Skarżący wskazał, powołując się na treść artykułu 70 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz orzeczenie ETS w sprawie C-290/01, iż dopuszczalne jest aby zgłaszający do odprawy celnej lub jego przedstawiciel, który był obecny przy pobieraniu przez organy celne próbki przywiezionych towarów, nie kwestionując jej reprezentatywności, zakwestionował ją w przypadku, gdy organy celne wzywają go do zapłacenia dodatkowych należności przywozowych po przeprowadzeniu przez te organy analizy tej próbki, pod warunkiem że dane towary nie zostały jeszcze zwolnione lub, jeśli zostały zwolnione, nie uległy żadnym zmianom. Na okoliczność, iż towary nie uległy żadnym zmianom stron złożyła wnioski dowodowe, które zostały bezzasadnie oddalone przez organ celny jako nie mające znaczenia dla sprawy bądź w ogóle nie zostały przez organ drugiej instancji rozpatrzone.

Warunkiem klasyfikacji towaru pod kod 5903 jest to, aby zastosowany środek chemiczny, którym tkanina jest powlekana bądź impregnowana, był widoczny gołym okiem, co oznacza, iż tylko za pomocą wzroku należy oceniać, czy tkanina jest powleczona dodatkową warstwą środka chemicznego czy też nie. W tej sytuacji ustalenie przez organy celne, iż dokonana przez stronę klasyfikacja towarów jest nieprawidłowa w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych jest nie do przyjęcia. Organ nie może powierzyć ekspertyzy w zakresie oceny, czy warstwa pokrywająca daje się dostrzec gołym okiem, bowiem takiej oceny winien dokonać we własnym zakresie, używając w tym celu zmysłów, w szczególności zmysłu wzroku, posiłkując się opiniami osób, które poddały próbki ocenie za pomocą tego zmysłu. Z akt sprawy nie wynika, aby organ poddał próbki towaru tego rodzaju ocenie.

Stosownie do informacji taryfowej do pozycji 5303 90 warunek "powleczenie widoczne gołym okiem" został określony jako "dający się dostrzec gołym okiem". Do analizy pobrano próbkę barwy białej, pokrytej transparentnie. Gdyby organ poddał analizie próbki z innych pozycji specyfikacji do faktury nr [...], w ich przypadku poziom dostrzegalności gołym okiem występowania pokrycia tkaniny byłby większy, niż w przypadku badanej próbki. Zdaniem skarżącego, pokrycie transparentne na tkaninach zgłoszonych pod poz. 3 SAD da się dostrzec gołym okiem. Potwierdzają to materiałoznawcy w swoich opiniach złożonych przez stronę skarżącą w toku postępowania celnego.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że organ celny utożsamia pojęcie "bezbarwne pokrycie" z pojęciem "pokrycie niewidoczne gołym okiem", co jest nieuzasadnione, gdyż pokrycie bezbarwne (transparentne) na tkaninie może być widoczne gołym okiem, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Skarżący wskazał, że powołane przez Dyrektora Izby Celnej [...] orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 września 1982 r., odnoszące się do definicji pojęcia "widoczne gołym okiem" nie zostało opublikowane w języku polskim. Wobec powyższego, organ powinien dokonać jego tłumaczenia i umożliwić stronie zapoznanie się z jego treścią i ustosunkowanie do poglądu wyrażonego w tym wyroku przed wydaniem zaskarżonej decyzji. W wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż przy rozpatrywaniu indywidualnych spraw firm i osób fizycznych organy celne nie mogą powoływać się na przepisy wspólnotowe, które nie zostały przetłumaczone na język danego kraju i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podobne stanowisko zajął sąd administracyjny w sprawie I SA/Bd 275/2005 powołując się na zasadę pewności prawa. Skarżący podkreślił, iż orzeczenie ETS wiąże jedynie sądy orzekające w sprawie, w której zostało wydane. Organ celny przytaczając definicję pojęcia "widoczne gołym okiem" zawartego w w/w orzeczeniu ETS nie dostrzega jednocześnie, iż ETS wyraźnie wskazał, iż powleczenie ma być widoczne podczas kontroli wzrokowej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy bez przeprowadzania dodatkowych badań, a nie kontroli laboratoryjnej - jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. W ten sposób, powołując się na wyrok ETS organ celny uczynił to wybiórczo, pomijając tę część orzeczenia, z punktu widzenia której dowód, na którym oparł się organ celny, dyskwalifikuje decyzję organu.

Zdaniem skarżącego organ celny tak dobierał dowody, aby wykazać a priori przyjętą tezę. Odmawiając przeprowadzenia rozprawy organ odwoławczy nie zwrócił uwagi, iż biegli nie badali przedstawionych im tkanin pod kątem składu chemicznego pokrycia (laboratoryjnie), ale pod kątem widoczności gołym okiem pokrycia na tkaninach (organoleptycznie), co wynikało wprost z załączonych opinii. Zanegowanie tożsamości próbek bez uprzedniego przeprowadzenia zgłaszanych przez stronę dowodów tylko na podstawie stwierdzenia przez biegłych, iż badane przez nich próbki organoleptycznie (za pomocą wzroku) pokryte są akrylem narusza podstawowe zasady rządzące postępowaniem dowodowym, a wynikające z przepisów ustawy ordynacja podatkowa.

Skarżący wskazał, że wniósł o przeprowadzenie kolejnego badania w niezależnym ośrodku badawczym celem stwierdzenia, czy pokrycie na wszystkich tkaninach jest widoczne gołym okiem oraz o przeprowadzenie dodatkowej analizy laboratoryjnej celem ustalenia tożsamości próbek złożonych przez stronę wraz z opinią biegłego z próbką pobraną przy kontroli celnej. Przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2005 r. (sygn. III SA/Wa 1102/2005), dotyczący kwestii wyjaśnienia stanu faktycznego.

Skarżący w konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w części określającej niezaksięgowaną kwotę ostatecznego cła antydumpingowego w wysokości 28.354,00 zł i nakładającej na stronę obowiązek uiszczenia od powyższej kwoty odsetek, o których mowa w art. 65 ust.5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne oraz w części określającej podatek od towarów i usług w wysokości 6.238 zł - (pozycja 3 SAD) oraz zasądzenie od organu na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania przed sądem administracyjnym w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej [...] wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji oraz odnosząc się do zarzutów skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący w skardze kwestionuje tylko tę część rozstrzygnięcia organu odwoławczego, która dotyczy utworzonej przez ten organ z pozycji 2 SAD – pozycji 3 SAD, dotyczącej tkaniny 100 % poliester z pokryciem transparentnym. Towar ten został zaklasyfikowany przez skarżącego do kodu TARIC 5903 90 99 90 , a przez organy celne obu instancji – do kodu TARIC 5407 61 10 10 .

W myśl art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego.

Zgłoszenie celne winno zostać dokonane zgodnie z przepisami prawa celnego. Polska z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej przyjęła Wspólną Taryfę Celną, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE. L. 87. 256.1).

Załącznik I do tegoż rozporządzenia zawiera Nomenklaturę Scaloną oraz stawki celne, dodatkowe jednostki statystyczne i inne niezbędne informacje.

Załącznik ten jest zmieniany co roku, bowiem zgodnie z treścią art. 12 rozporządzenia Rady nr 2658/87, Komisja przyjmuje każdego roku rozporządzenie przedstawiające pełną wersję Nomenklatury Scalonej wraz ze stawkami celnymi. Wspomniane rozporządzenie jest publikowane nie później niż dnia 31 października w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i stosuje się je od dnia 1 stycznia roku następnego. W sprawie niniejszej zgłoszenia celnego dokonano w marcu 2006 r., czyli w dacie tej obowiązywało rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 roku zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej – obowiązujące od dnia 1 stycznia 2006 r.

Z brzmienia reguły l Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej wynika, że tytuły sekcji, działów i poddziałów są jedynie wskazówką, bowiem dla potrzeb prawnych tj. klasyfikacji towarów istotna jest treść pozycji i uwag do właściwych sekcji lub działów. Celem wprowadzenia uwag do sekcji i działów jest rozwiązywanie mogących powstać trudności w klasyfikacji taryfowej m.in. poprzez ustalenie definicji.

Reguła 6 stanowi, że klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z reguł 1- 5 , stosując zasadę , że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły , jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej.

Do wskazywanego przez stronę kodu TARIC 5903 90 99 90 klasyfikowane są Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902, - Pozostałe, - - Powleczone, pokryte lub laminowane, - - - Pozostałe, - - - - Pozostałe.

Natomiast kod TARIC 5407 61 10 10 , który został przyjęty przez organy, obejmuje Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404, -Pozostałe tkaniny zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, --Zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych nieteksturowanych, ---Niebielone lub bielone, Bielone.

W uwadze 2 a) 1) do Działu 59 Wspólnej Taryfy Celnej stwierdzono, że pozycja 5903 obejmuje tekstylia impregnowane , powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na postać tworzywa sztucznego ( zwarta czy komórkowa) , inne niż materiały, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem; warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowanej tymi procesami.

Jak wynika z literalnego brzmienia uwagi, do pozycji 5903 klasyfikuje się tylko tekstylia, których pokrycie jest widoczne gołym okiem.

Organ przyjął, na podstawie sprawozdania Centralnego Laboratorium Celnego w W. nr [...], że transparentne pokrycie tkaniny jest niewidoczne gołym okiem, a jego obecność na tkaninie ustalono w wyniku analizy mikroskopowej.

Skarżący kwestionuje takie stanowisko zarzucając organowi błędy w prowadzeniu postępowania dowodowego – zarówno oparcie się o treść przywołanego sprawozdania, jak i nie uwzględnienie zaoferowanych przez skarżącego dowodów czy środków dowodowych w celu wykazania, że transparentne pokrycie tkaniny jest widoczne gołym okiem.

W ocenie Sądu zarzut skarżącego, że organ nie mógł oprzeć się na wyniku sprawozdania z badań laboratoryjnych, skoro widoczność gołym okiem pokrycia powinna być badana organoleptycznie, nie jest zasadny.

Organ celny jest zobowiązany na mocy art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Badanie laboratoryjne próbki tkaniny dotyczyło składu tkaniny, podczas którego ustalono, że badana próbka jest tkaniną z włókien chemicznych ciągłych, nieteksturowanych, bielonych, zawierającą w masie 100 % poliestru i impregnowaną środkiem hydrofobowym , niewidocznym gołym okiem.

Istnieją tkaniny z pokryciem ( widocznym gołym okiem lub niewidocznym gołym okiem) oraz tkaniny bez pokrycia. Tkanina z pokryciem niewidocznym gołym okiem oraz tkanina bez pokrycia różnią się między sobą, jednak różnica nie może być - w sposób oczywisty- widoczna, skoro w przypadku pokrycia niewidocznego gołym okiem jest ono niewidoczne, a w przypadku braku pokrycia- jest ono niewidoczne, bo go nie ma. Od rodzaju tkaniny ( i innych czynników, np. składu) zależy zakwalifikowanie jej do określonego kodu TARIC.

Jeżeli pokrycie tkaniny jest niewidoczne gołym okiem , to w przypadku braku wiedzy o jego istnieniu zawsze, w każdym przypadku , należałoby klasyfikować tkaninę z takim pokryciem jako tkaninę bez pokrycia.

Skarżący podnosząc zarzut, że organ nie mógł się oprzeć na wynikach analiz laboratoryjnych popełnia błąd logiczny. Wskazywany przez skarżącego argument, że warunkiem klasyfikacji towaru pod kod 5903 jest to, aby zastosowany środek chemiczny, którym tkanina jest powlekana , był widoczny gołym okiem, czyli że tylko za pomocą wzroku należy oceniać, czy tkanina jest powleczona dodatkową warstwą środka chemicznego czy też nie – dotyczyć może tylko sytuacji, gdy powleczenie jest widoczne gołym okiem, a nie sytuacji, gdy powleczenie widoczne gołym okiem nie jest.

Stwierdzenie bowiem gołym okiem istnienia czegoś, co gołym okiem widoczne nie jest - jest po prostu niemożliwe.

W tej sytuacji ustalenia dokonane przez organ uznać należy za prawidłowe.

Sąd dokonując oceny zaskarżonej decyzji nie dopatrzył się naruszenia przez organ wydający tę decyzję przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 roku zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Organ dokonał klasyfikacji przedmiotowego towaru do prawidłowego kodu TARIC, bowiem pokrycie w tkaninach objętych zgłoszeniem celnym nie było widoczne gołym okiem.

Organ nie naruszył też art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne , który stanowi, że organ celny pobiera odsetki w przypadku, gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, z wyjątkiem, gdy dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych spowodowane było okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Odsetki pobierane są od dnia powstania długu celnego od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą pobraną.

W niniejszej sprawie kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych danych, a skarżący nie udowodnił, by podanie tych danych nie wynikało z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Zarzut skargi dotyczący bezzasadności odmowy przeprowadzenia rozprawy w celu przesłuchania biegłych K. S. i M. H. na okoliczność widoczności gołym okiem pokrycia na tkaninach , jak też przesłuchania świadka A. K. na okoliczność tożsamości próbek badanych przez biegłych i załączonych w poczet materiału dowodowego z próbką pobraną przez organy celne jest niezasadny.

W ocenie Sądu organ odwoławczy prawidłowo uznał, że opinia biegłego M. H. nie dotyczy tkanin objętych niniejszym postępowaniem.

Materiały do badania i dokumenty dostarczyła biegłemu strona skarżąca. Z opinii wynika, że badane próbki to tkaniny pokryte akrylowym środkiem hydrofobowym. Biegły potwierdził to w treści swojego pisma z dnia 28 czerwca 2007 r. , stanowiącego wyjaśnienie do złożonej opinii. Wraz ze zgłoszeniem celnym strona przedłożyła organom celnym specyfikację towarową, z której wynika, że tkaniny pokryte są substancją o symbolu PA lub substancją o symbolu PU. Organ uzyskał w Laboratorium Celnym Izby Celnej [...] wyjaśnienie z dnia 15 października 2007 r., że symbolem PU określany jest poliuretan, a symbolem PA – poliamid, zaś akryl to inny związek chemiczny, niż poliuretan czy poliamid. Wyjaśnienia tego strona skarżąca nie kwestionowała. Skoro tak, to opinia biegłego M. H. dotyczyła tkanin innych, niż przedmiotowe tkaniny, objęte zgłoszeniem celnym.

Podobną treść zawiera opinia biegłego K. S. Biegły ten w swojej opinii stwierdził kategorycznie m.in., że badane próbki pokryte są akrylowym środkiem hydrofobowym, czyli – jak wynika z powyższego – innym środkiem niż tkaniny objęte zgłoszeniem celnym. Zeznania świadka A. K. miały dotyczyć tych właśnie próbek, dołączonych zresztą do akt sprawy. Nie było wobec powyższego , z tego samego względu, potrzeby dokonywania oględzin próbek.

Twierdzenie skarżącego, że organ celny wykazał niechęć do wszechstronnego zbadania dostępnego materiału dowodowego , co świadczy o takim doborze dowodów, by wykazać z góry przyjętą tezę, jest chybione. Organ celny, jak każdy organ administracji, ma przeprowadzić postępowanie w celu rozstrzygnięcia sprawy. Ma też obowiązek wszechstronnie zebrać i ocenić zebrany materiał dowodowy. Jeżeli jednak strona dla wykazania w sprawie niniejszej, że tkaniny miały pokrycie widoczne gołym okiem, zaoferowała dowody, z których wynikało, że dotyczą one innych tkanin, niż te, którego dotyczy niniejsze postępowanie, nie było powodu, by przeprowadzać rozprawę w celu wskazanym szczegółowo przez stronę, bowiem postępowanie dowodowe służy wyjaśnieniu sprawy. Nie jest celowe przeprowadzanie takich zaoferowanych dowodów, które dla sprawy nie mają znaczenia, czyli nie mogą przyczynić się do jej wyjaśnienia ( art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej a contrario).

Tak więc organ zasadnie odmówił przeprowadzenia rozprawy zgodnie z art. 200 a § 3 Ordynacji podatkowej prawidłowo uznając, że przedmiotem rozprawy byłyby okoliczności niemające znaczenia dla sprawy. Przesłanki cytowanego artykułu spełnione są bowiem nie tylko wówczas, gdy strona we wniosku złożonym na podstawie art. 200 a § 2 Ordynacji podatkowej wskaże na okoliczności , które nie muszą być wyjaśniane, lecz także wówczas, gdy zaoferuje środki , które nie mogą służyć wyjaśnieniu sprawy.

Zasadnie również organ nie oparł swych ustaleń na treści opinii biegłego K. S. z uwagi na wątpliwość co do jej rzetelności, bowiem biegły ten , już po uzyskaniu przez organ wyjaśnienia , że akryl to inny związek chemiczny niż ten , którym pokryte są tkaniny zgodnie ze specyfikacją towarową , "sprostował" swoją opinię twierdząc, że przyjął, iż pokrycie jest pokryciem akrylowym, a powinien napisać, że jest to prawdopodobnie pokrycie akrylowe ( akrylowe pokrycie hydrofobowe). Świadczy to , zdaniem Sądu, o "dopasowywaniu" przez biegłego treści swej opinii do innych uzyskiwanych w sprawie dowodów.

Niezasadny jest też zarzut bezzasadnego oddalenia wniosku o przeprowadzenie dodatkowej analizy laboratoryjnej przedłożonych przez stronę wraz z opinią biegłego próbek w celu ustalenia ich tożsamości z próbką pobraną przy kontroli celnej.

Rozporządzenie Rady ( EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. U. UE.L.92.301.1), który w art. 70 stanowi:

1. Jeżeli rewizja dotyczy jedynie części towarów objętych zgłoszeniem, to jej wyniki odnoszą się do całości towarów objętych tym zgłoszeniem. Jednakże jeżeli zgłaszający uzna, że wyniki częściowej rewizji towarów nie są reprezentatywne dla pozostałej części zgłaszanych towarów, może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej rewizji.

2. Do celów stosowania ust. 1, jeżeli formularz zgłoszenia obejmuje kilka pozycji towarowych, to elementy zgłoszenia dotyczące każdej pozycji uważane są za odrębne zgłoszenie.

Wynika z powyższego wprost, że zgłaszający może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowej rewizji, zaś z takim wnioskiem skarżący do organu nie występował. Rewizja towarów może obejmować pobranie próbek do analizy lub szczegółową kontrolę.

Gdyby treść przepisu art. 70 WKC wykładać w sposób wskazany przez stronę w skardze - tj. że strona nie kwestionująca przy pobieraniu próbek ich reprezentatywności mogła zrobić to po wezwaniu jej do zapłaty dodatkowych należności przywozowych po przeprowadzeniu analizy próbki pod warunkiem, że towary nie zostały zwolnione lub o ile zostały zwolnione nie uległy żadnym zmianom – to i tak przeprowadzanie analizy próbek , co do których wykazano, że są próbkami innych tkanin, niż objęte przedmiotowym zgłoszeniem celnym, było bezprzedmiotowe.

Nie było również podstaw do przeprowadzenia kolejnego badania , czy pokrycie na wszystkich tkaninach jest widoczne gołym okiem z podobnych powodów, jak wyżej wskazywane – z uwagi na to, że badaniu miałyby być poddane próbki innych tkanin, niż objęte zgłoszeniem celnym.

Zgodnie z treścią cytowanego wyżej przepisu art. 70 § 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego , wynik kontroli jedynie części towarów objętych zgłoszeniem odnosi się do całości towarów objętych zgłoszeniem, wobec czego zarzut braku reprezentatywności pobranej próbki jest nietrafny.

Także zarzut naruszenia przez organ zakazu powoływania się na przepisy wspólnotowe, nie przetłumaczone na język krajowy, z uwagi na przytoczenie przez organ nietłumaczonego na język polski orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jest chybiony. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mają bowiem walor wykładni prawa wspólnotowego i nie muszą być tłumaczone na wszystkie języki państw- członków Unii Europejskiej.

Sąd nie dopatrzył się przy ocenie zaskarżonej decyzji naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w tym także przepisów wskazywanych przez skarżącego.

W niniejszej sprawie decyzja została wydana przez organ administracji celnej na podstawie prawidłowej oceny materiału dowodowego. Zaskarżona decyzja wskazuje prawidłową podstawę prawną i jest szczegółowo uzasadniona. Strona w toku postępowania miała zapewniony czynny udział w każdym jego stadium i korzystała ze swoich uprawnień. Organ odwoławczy w sposób bezpośredni odniósł się również do twierdzeń odwołującej się strony.

W ocenie Sądu, dokonującego oceny zaskarżonej decyzji nie tylko pod kątem zarzutów skargi, nie można zarzucić jej naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania.

Mając powyższe na względzie Sąd na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) oddalił skargę.Powered by SoftProdukt