drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Podatek rolny, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Gl 1038/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 1038/07 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-05-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Anna Wiciak /przewodniczący/
Krzysztof Winiarski
Małgorzata Wolf-Mendecka /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Podatek rolny
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 136 poz 969 art. 12 ust. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Wiciak, Sędzia WSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka (spr.), Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2008 r. sprawy ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku rolnego oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] roku nr [...]Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy – na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) decyzję Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] roku w sprawie odmowy zwolnienia w podatku rolnym.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy w pierwszej kolejności przedstawił ustalony w sprawie stan faktyczny. Wskazał, że decyzją z dnia 12 lutego 2007 r. Wójt Gminy Z. odmówił panu A. N. zwolnienia w podatku rolnym od gruntu o pow. 5,09 ha fiz. (5,90 ha przel.). W uzasadnieniu odmowy organ podatkowy stwierdził, iż podatnik nie spełnił warunków do zwolnienia, wynikających z przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 ze zm. ) ponieważ nabył na własność grunt, który był wcześniej przedmiotem jego dzierżawy. Pismem z dnia 26 lutego 2007 r. A. N. złożył odwołanie od powyższej decyzji, w którym podniósł, iż spełnia warunki do skorzystania z ulgi w podatku rolnym, bo dzierżawiony przez niego wcześniej grunt nie był objęty w trwale zagospodarowanie z uwagi na, że dzierżawa trwała od 29 kwietnia 2002 r. do 21 listopada 2006 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr [...] z dnia [...] r. uchyliło decyzje z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o umowę dzierżawy.

Po uzupełnieniu postępowania, przy czynnym udziale podatnika, Wójt Gminy Z. decyzją z dnia [...] r. nr [...]nr konta [...] ponownie odmówił A. N. zwolnienia w podatku rolnym od nabytego gruntu.

Od powyższej decyzji podatnik pismem z dnia 9 sierpnia 2007r. złożył odwołanie, w którym wnosił "o jego uchylenie i uwzględnienie w całości jego wniosku o zwolnienie albo o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy Z. z dnia [...] r., uznając, iż w rozpatrywanym przypadku organ pierwszej instancji prawidłowo uznał, że zwolnienie z tytułu nabycia gruntu na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha podatnikowi nie przysługuje. Kolegium wyjaśniło, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 ze zm. ) zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

- wchodzące w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie. Kolegium wskazało, że okres zwolnienia o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa użytkowania wieczystego lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy (art. 12 ust. 3), a zgodnie z art. 13 d ust. 1 zwolnienia i ulgi określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a także w art. 13 b stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek (art. 13 d ust. 3).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że w rozpatrywanym przypadku podatnik zwrócił się pismem z dnia 27 grudnia 2006 r. do Wójta Gminy Z. z wnioskiem "o przyznanie pięcioletniej ulgi w podatku rolnym i obniżki w związku z nabyciem na własność gruntu o powierzchni 5.0900 ha". Wnioskodawca podał przy tym, że niniejszy grunt nie był objęty w trwałe zagospodarowanie i został przeznaczony na działalność rolniczą.

Tymczasem, jak wyjaśni organ, z uzupełnionej i przedłożonej przez organ pierwszej instancji dokumentacji wynikało, iż A. N. wydzierżawił od Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa (umowa dzierżawy z dnia [...] r., nr [...])na okres od 29 kwietnia 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. nieruchomość rolną o pow. 5.0900 ha, stanowiącą działkę nr [...], położoną w obrębie S, którą następnie (na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.) w dniu 21 listopada 2006 wykupił na własność na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr [...].

Z powyższego wynika zdaniem Kolegium, że w/w grunt rolny był w dacie jego nabycia w posiadaniu (użytkowaniu) A. N. i wchodził w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego. W rozpatrywanym przypadku, w ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nabycie przedmiotowego gruntu nie spowodowało ani powiększenia ani utworzenia nowego gospodarstwa, a zatem grunt ten nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym.

W skardze na powyższą decyzję skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach A. N. wniósł "o uchylenie zaskarżonej decyzji

i uwzględnienie jego wniosku w całości". W uzasadnieniu skargi podatnik podniósł, że interpretacja Kolegium jest błędna, albowiem przedmiotową nieruchomość rolną nabył aktem notarialnym w dniu [...]r. wyłącznie w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.

Odpowiadając na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. wniosło o jej oddalenie, podtrzymując zajęte w sprawie stanowisko oraz argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Skarga okazała się bezzasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) "Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej". "Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej" (art. 1 § 2 cyt. ustawy).

Tylko zatem stwierdzenie, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, innym naruszeniem przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, może skutkować uchyleniem przez Sąd zaskarżonej decyzji (art. 145 § 1

pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skarga nie jest uzasadniona albowiem wbrew jej twierdzeniom, zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Oceniając legalność zaskarżonej decyzji stwierdzić należy, iż istota sporu między stronami sprowadza się do oceny czy przedmiotowa nieruchomość podlegała zwolnieniu w podatku rolnym w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym. Skarżący błędnie przyjął, iż zakupiony przez niego grunt, który wcześniej dzierżawił spowodował powiększenie prowadzonego przez niego gopspdarstwa rolnego. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o którym mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Przez użyte tu pojęcie "posiadanie" należy rozumieć także posiadanie zależne, a również dzierżawę gruntów. Jeżeli zatem, tak jak ma to miejsce w rozpatrywanym przypadku i co jest bezsporne w sprawie, a skarżący temu nie zaprzeczył, nabyty przez skarżącego grunt o powierzchni 5.0900 ha (działka nr [...], położona w S) był w dacie jego nabycia dzierżawiony przez podatnika. Brak jest zatem podstaw prawnych do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym. Grunt ten bowiem, już przed jego zakupem wchodził w skład gospodarstwa rolnego A. N., a zatem nie powiększył faktycznie jego powierzchni. W rozpatrywanym przypadku nie została spełniona zatem przesłanka dotycząca powiększenia istniejącego już gospodarstwa rolnego ani utworzenia nowego. Podkreślić należy także, że w niniejszej sprawie nastąpiła wprawdzie zmiana tytułu prawnego do gruntu, jednakże w rozumieniu przytoczonej wyżej definicji gospodarstwa rolnego, grunt ten wchodził już w skład Gospodarstwa skarżącego, przed nabyciem go na własność. Zauważyć należy, iż przy ustalaniu treści przepisów, wprowadzających ulgi i zwolnienia podatkowe należy zasadniczo stosować metodę wykładni językowej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 1995r., sygn. akt VI SA5 /95). Przepisy dotyczące ulg podatkowych należy zatem interpretować w sposób ścisły. Jeżeli grunty rolne w momencie ich nabycia znajdowały się w posiadaniu (dzierżawie) to nie może być podstaw do stosowania zwolnienia z podatku. Zmiana tytułu prawnego – z dzierżawy na prawo własności – nie może spowodować, że grunty te wejdą w skład gospodarstwa rolnego, skoro już wcześniej w taki sposób były traktowane. Stosując powyższe reguły interpretacyjne, organy podatkowe prawidłowo uznały zatem, że zwolnienie o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy nie może znaleźć w rozpatrywanej sprawie zastosowania.

W tym stanie rzeczy orzeczono o oddaleniu skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

.Powered by SoftProdukt