drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Gd 514/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 514/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Mariola Jaroszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Ł. i Z. Ł. na decyzję Wojewody z dnia 7 maja 2008 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skargę na decyzję Wojewody złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku B. i Z. Ł.

Zarządzeniem Przewodniczącego, z dnia 8 lipca 2008 r., doręczonym stronie w dniu 14 lipca 2008 r., skarżący wezwani zostali do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi (vide: zarządzenie k. 2, potwierdzenie odbioru k. 13).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego upłynął dla skarżących w dniu 21 lipca 2008 r. i jak wynika z akt opłata nie została dokonana (vide: notatka urzędowa z dnia 5 sierpnia 2008 r. k. 15).

Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego w zakreślonym ustawowym terminie, skarga podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 220 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt