drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, I SA/Wr 514/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 514/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-14  
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [---] nr [---] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: przyznać prawo pomocy.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że pozostaje bez jakichkolwiek dochodów od ponad 6 lat, jest bezrobotny bez prawa do zasiłku. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie, nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Pozostaje na utrzymaniu syna zamieszkałego we W.

Na wezwanie Sądu do przedłożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń, skarżący wskazał, że nieruchomość położona pod jego adresem zamieszkania jest własnością syna zamieszkującego we W., który opłaca wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i przeznacza na utrzymanie ojca miesięcznie około 800 zł. Skarżący nie posiada rachunku bankowego, nie korzysta z Pomocy Społecznej ani innych form wsparcia państwowego. Od lutego 2001 r. jest wdowcem. Przedłożony został też dokument potwierdzając wysokość czynszu za mieszkanie zajmowane przez wnioskodawcę, odpis aktu zgonu jego małżonki karta wizyt bezrobotnego z wykazem przedkładanych propozycji pracy (szkoleń), z której wynika, że strona po zgłoszeniu się u wskazanego przez Urząd Pracy pracodawcy w 2006 r. nie została zatrudniona z uwagi na brak znajomości języka angielskiego. Jak skarżący oświadczył, po 29 sierpnia 2006 r. zaprzestał wizyt w Urzędzie Pracy.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli w zakresie częściowym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Należało tu mieć na względzie, że nie posiada żadnego źródła dochodu poza pomocą finansową syna, która zapewnia mu zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb życiowych. Z akt administracyjnych wynika ponadto, że wnioskodawca skończy w tym roku 59 lat (ur. w 1949 r.), w związku z tym ma małe możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Nie dysponuje też żadnym majątkiem, który mógłby spieniężyć na potrzeby pokrycia kosztów sądowych.

Mając zatem na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt