drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Inne, Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, II OSK 162/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 162/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Alicja Plucińska -Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1332/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02
III SA/Łd 110/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-27
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 276, art. 175, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Plucińska - Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2007 r., sygn. akt II OSK 1332/06 w sprawie ze skargi H. W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 marca 2007 r., sygn. akt II OSK 1332/07, w oparciu o art. 188 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./, zwanej dalej "ppsa", po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt III SA/Łd 110/06, w sprawie ze skargi H. W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej - uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę oraz odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Pismem z dnia 21 stycznia 2008 r., zatytułowanym "Wniosek", H. W. zażądała wznowienia powyższego postępowania. W uzasadnieniu skargi o wznowienie postępowania, sporządzonej osobiście, skarżąca podniosła, że nie brała udziału w rozprawie ponieważ była chora i nie mogła dotrzeć na rozprawę.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga o wznowienie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 276 ppsa do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się art. 175 ppsa, zgodnie z którym zasadą jest, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Skarga H. W. o wznowienie postępowania sądowego dotyczy postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a zatem w myśl powyższych przepisów powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. W związku z niedopełnieniem tego obowiązku przez stronę skarga ta podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na mocy art. 178 w związku z art. 175 § 1 i w związku z art. 276 ppsa.Powered by SoftProdukt