drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Po 529/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-01-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 529/06 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-01-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-08-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Andrzej Zieliński /przewodniczący/
Barbara Drzazga /sprawozdawca/
Stanisław Małek
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Zieliński Sędziowie Sędzia NSA Stanisław Małek Sędzia WSA Barbara Drzazga (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Katarzyna Bela po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2007 r. przy udziale sprawy ze skargi J. i Z.N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku; oddala skargę. /-/ B.Drzazga /-/ A.Zieliński /-/ St.Małek

Uzasadnienie

Decyzją ostateczną z dnia [...]1999r. Prezydent Miasta udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku nr [...], wybudowanego przy ul. [...] w P., na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę z dnia [...]1998r.

W piśmie z dnia [...]2002r. J. i Z. N. wnieśli o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji z dnia [...]1999r., bowiem nie brali w nim udziału, pomimo że są współwłaścicielami sąsiedniej nieruchomości.

Po kolejnym rozpatrzeniu sprawy, Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...]2004r. wznowił postępowanie w w/w sprawie, a następnie decyzją z dnia [...]2006r., na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 kpa odmówił uchylenia decyzji z dnia [...]1999r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku nr [...]. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w myśl art. 56 i 57 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym w chwili wydawania decyzji z dnia [...]1999r., stroną w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego był jedynie inwestor, bowiem obowiązki wynikające z w/w przepisów spoczywały jedynie na inwestorze. Nowelizacja prawa budowlanego dokonana ustawą z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718), wprowadziła w art. 59 ust. 7 zapis ograniczający wprost krąg osób, którym przysługuje status strony w tymże postępowaniu, stanowiąc iż jest nim wyłącznie inwestor.

Mając powyższe na uwadze, organ pierwszej instancji, uznając iż J. i Z. N. nie są stroną postępowania, nie mogli skutecznie powoływać się na przesłankę wznowieniową wskazana w art. 145 § 1 pkt 4 kpa.

J. i Z. N. odwołali się od w/w decyzji, powołując się na stanowisko wyrażone przez Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w decyzji z dnia [...]2004r., w której nie kwestionował on przyznania odwołującym się statusu strony w postępowaniu wznowieniowym, dotyczącym decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Zdaniem odwołujących się zmiana przepisów, która miała miejsce w 2003r. nie ma wpływu na ich uprawnienia.

Po rozpatrzeniu odwołania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, decyzją z dnia [...]2006r., utrzymał w mocy zaskarżona decyzję.

Organ odwoławczy podzielił argumentację organu I instancji, wskazując ponadto, że art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane nakazywał wprawdzie stosować do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy (przed dniem 11 lipca 2003r.), a niezakończonych decyzją ostateczną przepisy dotychczasowe, ale z kolei art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93, poz. 888) stanowił, że do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 31 maja 2004r.) stosuje się przepisy tejże ustawy, a więc również wszystkie poprzednie nowelizacje, w tym tę, która za stronę w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie uznaje wyłącznie inwestora.

Powyższa decyzja organu odwoławczego jest przedmiotem skargi J. i Z. małż. N. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze podniesiono zarzuty wskazane w odwołaniu, powołując się na treść uzasadnienia decyzji organu odwoławczego z dnia [...]2004r.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpatrując niniejszą sprawę, Sąd miał na uwadze treść przepisów intertemporalnych, stanowionych w kolejnych ustawach nowelizujących przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

W ustawie z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718), nowelizującej przepis art. 59, w ust. 1 ustawodawca wprowadził zasadę obowiązywania przepisów dotychczasowych do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 11 lipca 2003r.), a niezakończonych decyzją ostateczną, z zastrzeżeniem ust. 2, który w tej sprawie nie miał zastosowania.

Powyższa ustawa dokonała zmiany m.in. art. 59 stanowiąc w ust. 7, iż stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie może być wyłącznie inwestor.

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego została wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93, poz. 888). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 31 maja 2004r.) stosuje się przepisy niniejszej ustawy z zastrzeżeniem ust. 2-4, które w rozpatrywanej sprawie nie miały zastosowania.

Ustawodawca zastosował, zatem zasadę odmienną od zasady zastosowanej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., tj. zasadę bezpośredniego obowiązywania ustawy nowej. Zgodnie z tą zasadą, do sprawy niniejszej, wszczętej wnioskiem skarżących z dnia [...]2002r., należy stosować przepisy prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., skoro decyzja organu I instancji zapadła w dniu [...] maja 2006r., a zaskarżona decyzja w dniu [...] czerwca 2006r.

Należy mieć na uwadze, że dokonując nowelizacji ustaw, ustawodawca zawsze staje przed problemem, w jakim zakresie nowe unormowania będą miały zastosowanie do stosunków prawnych ukształtowanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Stosując w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. zasadę bezpośredniego obowiązywania nowej ustawy, ustawodawca zmierzał do uproszczenia procesu budowlanego, uznając że inwestor jest jedynym podmiotem, który posiada interes prawny w wydaniu i ewentualnej zmianie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Prowadząc postępowanie po wznowieniu postępowania, organ stosuje te przepisy prawa materialnego, które obowiązują w chwili orzekania, zasadą jest bowiem powrót sprawy do odpowiedniego stadium postępowania zwykłego.

W niniejszej sprawie organy orzekające w sprawie były zobowiązane do stosowania art. 59 ust. 7 prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji ustawą z dnia 27 marca 2003r.

Trafne jest zatem wyrażone w zaskarżonej decyzji stanowisko organu odwoławczego, że skarżącym jako właścicielom sąsiedniej nieruchomości nie przysługuje status strony w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie. Skoro zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 kpa przesłanką wznowienia postępowania jest brak udziału strony z postępowaniu, to brak przymiotu strony po stronie żądającego wznowienia postępowania, musi prowadzić do odmowy uchylenia decyzji na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 kpa.

Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do przekonania, iż zaskarżona decyzja odpowiada prawu i stąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Sąd nie podzielił jedynie stanowiska organów, iż już przed nowelizacją z dnia 27 marca 2003r. stroną w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie mógł być wyłącznie inwestor. Takie stanowisko nie wynika z treści przepisów Prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 11 lipca 2003r. Zgodnie z art. 28 kpa strona takiego postępowania mógł być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło postępowanie albo, kto żądał czynności organu ze względu na interes prawny lub obowiązek. Jak już wyżej wskazano, dopiero nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 27 marca 2003r. ustanowił w art. 59 ust. 7 lex speciali wobec art. 28 kpa.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w decyzji z dnia [...]2004r. trafnie zatem nie kwestionował posiadania przez skarżących przymiotu strony na tamtym etapie postępowania, skoro w świetle brzmienia przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718), był zobowiązany stosować przepisy art. 59 w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Powyższe, częściowo błędne uzasadnienie zaskarżonej decyzji, nie miało jednak wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

/-/ B.Drzazga /-/ A.Zieliński /-/ St.Małek

21

MarKPowered by SoftProdukt