drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Op 354/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 354/07 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-06-13  
Data wpływu
2007-11-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Joanna Kuczyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II FZ 313/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 i art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący : sędzia NSA Joanna Kuczyńska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A. w O. (następca prawny "B" Sp. z o.o.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę "A" S.A. w O. (następcy prawnego "B" Sp. z o.o.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego dla tej czynności prawnej, adwokat R. Z., powołując się na znajdujące się w aktach sprawy pełnomocnictwo skarżącej do jej reprezentowania w postępowaniu sądowym.

Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 maja 2008r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.(Dz. U. Nr 153, poz.1270 z zm. ) [ dalej zwanej p.p.s.a.] oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia, w terminie dni siedmiu od jego doręczenia, wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 295 zł, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Pomimo wezwania należny wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną należało odrzucić.

Wniesienie skargi kasacyjnej wywoła skutek w postaci wszczęcia sądowo -administracyjnego postępowania drugoinstancyjnego, jeśli dojdzie do łącznego spełnienia pięciu ustawowych warunków zawartych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tj. 1) skarga musi być wniesiona w przepisanym terminie, 2) skargę wniósł uprawniony podmiot, 3) skargę sporządził adwokat, radca prawny, względnie inna uprawniona osoba, 4) zostały zachowane wskazane wymagania formalnoprawne i konstrukcyjne, 5) skarga została należycie opłacona.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków czyni skargę kasacyjną niedopuszczalną, a w konsekwencji powoduje jej odrzucenie (art. 178 P.p.s.a.).

Jak stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Ponieważ, pomimo wezwania, pełnomocnik skarżącego wpisu od skargi kasacyjnej nie uiścił, skarga ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt