drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku, II SA/Ke 735/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 735/15 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2015-10-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-08-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian
Jacek Kuza
Sylwester Miziołek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 536/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154 par. 1, 6, art. 200, art. 205 par. 21
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Jacek Kuza, Protokolant Joanna Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2015 r. sprawy ze skargi P. G. o wymierzenie Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie sygn. akt II SAB/Ke 73/14 I. wymierza Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. sygn. akt II SAB/Ke 73/14; II. zasądza od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego na rzecz P. G. 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 18 sierpnia 2015r. do Sądu wpłynęła skarga P. G. - redaktora naczelnego [...] o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r., sygn. akt II SAB/Ke 73/14. Skarżący wyjaśnił, że pismem z dnia 1 lipca 2015r. wezwał Zarząd do wykonania powyższego wyroku i udostępnienia mu informacji, których domagał się we wniosku z dnia 7 października 2014r. W odpowiedzi na to wezwanie pismem z dnia 14 lipca 2015r. organ poinformował skarżącego, że w przedmiotowym wyroku zostali zobowiązani do rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji, nie zaś do bezwzględnego ich udzielenia i zadeklarował możliwość współpracy w udzieleniu żądanych informacji.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Okręgowy PZŁ wniósł o odrzucenie skargi albo jej oddalenie, wskazując, iż organ udzielił odpowiedzi w określonych terminach informując zainteresowanych o braku możliwości udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem z dnia 7 października 2014r., jednocześnie deklarując, że przedmiotowej informacji udzieli w każdym czasie w siedzibie organu, oferując przy tym pełną współpracę, pomoc oraz posiadane środki techniczne.

Na rozprawie w dniu 15 października 2015r. przedstawiciel organu oświadczył, że do dnia rozprawy wyrok z dnia 21 stycznia 2015r. nie został wykonany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 i art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658.; dalej jako: "P.p.s.a.") sąd sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a. W świetle art. 154 § 1 P.p.s.a. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa wyżej, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi (§ 2). Wspomnianą grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 21 stycznia 2015r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SAB/Ke 73/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zobowiązał Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego do rozpatrzenia wniosku Dziennika [...] z dnia 7 października 2014r. o udzielenie informacji prasowej w terminie 14 dni od doręczenia odpisu prawomocnego wyroku. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że na Zarządzie Okręgowym PZŁ spoczywa obowiązek udzielania prasie informacji o swej działalności. Sąd wskazał, że żądanie przez skarżącego udostępnienia kopii protokołów i podjętych uchwał z posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ odbytych w 2014r. w formie kserokopii, przesyłką pocztową lub skanów pocztą email, dotyczyło informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dotyczyło informacji o sprawach publicznych, a wniosek został skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej. Sąd wskazał, że organ nie podjął żadnej czynności przepisanej prawem w celu rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej, Sąd stwierdził, że za takie działanie nie może być uznane udzielenie składającemu wniosek odpowiedzi w formie pisma zawierającej zaproszenie do siedziby organu, celem pozyskania wnioskowanych informacji (wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r. sygn. akt II SAB/Ke 73/14). Z powyższego wynika, że obowiązkiem Zarządu Okręgowego PZŁ, po doręczeniu odpisu prawomocnego wyroku, było udostępnienie skarżącemu redaktorowi naczelnemu dziennika [...] wnioskowanej informacji prasowej czy to w formie kserokopii, czy też skanów.

W niniejszej sprawie jest bezspornym, że skarżący P. G. pismem z dnia 1 lipca 2015r. wezwał Zarząd do wykonania opisanego wyżej wyroku WSA w Kielcach, poprzez udostępnienie mu informacji, których domagał się we wniosku z dnia 7 października 2014r. Odpowiadając na to wezwanie Zarząd Okręgowy PZŁ w piśmie z dnia 14 lipca 2015r. poinformował, że został zobowiązany przez Sąd do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji a nie do bezwzględnego jej udzielenia i w związku z tym zaprosił skarżącego do siedziby celem pozyskania wszystkich interesujących informacji.

Nie jest również kwestionowanym fakt, że do chwili rozprawy w dniu 15 października 2015r., wyrok z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie II SAB/Ke 73/14 nie został wykonany w kwestii rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji prasowej żądanej we wniosku z dnia 7 października 2014r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

W tej sytuacji należało uznać, że Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego nie wykonał opisanego wyżej wyroku WSA w Kielcach. Niezależnie bowiem od podnoszonych w odpowiedzi na skargę okoliczności obowiązkiem Zarządu Okręgowego PZŁ było rozpatrzenie wniosku wnioskodawcy o udzielenie informacji prasowych jakich domagał się we wniosku. Mając na uwadze charakter żądanych informacji, udzielenie tych informacji mogło nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stronie skarżącej kopii dokumentów zawierających te informacje bądź też przesłanie skanów pocztą email, czego jednak organ nie uczynił w żadnej formie. Rozpatrzeniem tego wniosku nie było natomiast kolejne zaproszenie do siedziby organu celem pozyskania interesujących informacji.

Mając powyższe na uwadze Sąd wymierzył Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego grzywnę w wysokości 1000 zł za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015r., sygn. akt II SAB/Ke 73/14, uznając że organ uporczywie nie wykonuje prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wysokość grzywny została określona zgodnie z art. 154 § 6 P.p.s.a mając na uwadze, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015r. (M.P. z 2015 roku, poz. 221), przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3.308,33 zł, zatem górna granica grzywny wymierzonej na tej podstawie wynosi 33.083,30 zł.

Orzeczenie o kosztach postępowania znajduje zaś uzasadnienie w treści art. 200 i art. 205 § 2 P.p.s.a.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt