drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 547/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 547/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2007-11-08  
Data wpływu
2006-09-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. O. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 707/05 dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o umorzenie spłaty części pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

E. O. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, oświadczając, iż pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Wnioskodawca uzyskuje dochód z tytułu renty wypadkowej w wysokości 717 zł miesięcznie, jednak ze względu na prowadzoną egzekucję alimentów (około 320 zł miesięcznie), skarżącemu pozostaje na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania około 300 zł,

z czego około 50 zł przeznacza na lekarstwa. Majątek skarżącego stanowi mieszkanie (pokój) o powierzchni [...] m². E. O. jest rozwiedziony, ma troje dzieci w wieku szkolnym – najstarszy syn jest niepełnosprawny. Wnioskodawca podkreślił, iż jest osobą schorowaną, wielokrotnie hospitalizowaną – ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności o charakterze stałym oraz całkowitą niezdolność do pracy. W 2005 r. skarżący otrzymał odszkodowanie i wyrównanie renty w łącznej wysokości 23.350 zł. Kwota ta została przeznaczona na spłatę zadłużenia alimentacyjnego. Obecnie E. O. jest zadłużony w bankach na kwotę około 4000 zł (k. 161-162).

Pismem z dnia 12 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w B. wezwał E. O. do złożenia oświadczenia, w którym należało wykazać: aktualną wysokość ponoszonych miesięcznie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem wnioskodawcy – opłaty za energię elektryczną, telefon, wodę, gaz, przeciętne miesięczne wydatki na żywność i leki itp.; czy wnioskodawca otrzymuje rentę od firmy M. P., w jakiej wysokości – należało przedstawić dokumenty potwierdzające te okoliczności; kiedy wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w wysokości ok. 16 tys. zł, kiedy i w jaki sposób środki te były wydatkowane – należało przedstawić dokumenty potwierdzające te okoliczności; czy wnioskodawca pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Dodatkowo skarżący został zobligowany do przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość zadłużenia m.in. wskazanego we wniosku zadłużenia w banku (k. 168).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie E. O. stwierdził, iż dnia 09 marca 2007 r. otrzymał odszkodowanie wraz z odsetkami i wyrównaniem

w wysokości 16.344,67 zł. Uzyskane w ten sposób środki finansowe wnioskodawca przekazał dzieciom (8000 zł), przeznaczył na prowadzenie sprawy rozwodowej

(2000 zł) oraz wydatkował na odzież i leczenie. E. O. jest zadłużony

w banku na kwotę 2000 zł, w związku, z czym opłaca raty w wysokości 115 zł miesięcznie oraz posiada debet bankowy w kwocie 2000 zł. Wydatki miesięczne skarżącego wynoszą "co najmniej" 250 zł (opłaty za: telefon, abonament telewizyjny, lekarstwa, raty kredytu), ponadto, na wnioskodawcy ciąży obowiązek alimentacyjny

w wysokości 650 zł. E. O. podkreślił, iż z uwagi na zły stan zdrowia od dnia 03 lipca 2002 r. nie prowadzi działalności gospodarczej. W następstwie wypadku w czasie pracy wykonywanej w firmie "M." Spółka zo.o. z siedzibą w O. skarżący otrzymuje rentę wypadkową z ZUS (298,73 zł) oraz rentę wyrównawczą z "M." Spółka zo.o. (195,14 zł) – k. 170. Do akt sprawy wnioskodawca dołączył: wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia [...] czerwca 2006 r. sygn. akt [...] (k. 164); decyzję ZUS z dnia [...] kwietnia 2007 r. o ustaleniu prawa do renty (k. 165); postanowienie Sądu Najwyższego z dnia [...] września 2007 r., sygn. akt [...] (k. 173); pismo "M." sp. z o.o. z dnia [...] marca 2007 r. i z dnia [...] stycznia 2007 r. (k. 174-175 i k. 187); wyciągi bankowe (k. 176-177 i k. 188-189); dokumentacje medyczną (k. 179-183).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej

w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku E. O. dowiódł, iż nie jest

w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu skarżący wykazał,

że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, utrzymuje się w oparciu o dochód uzyskiwany z tytułu renty chorobowej w wysokości 717 zł brutto miesięcznie - po dokonaniu potrąceń świadczeń alimentacyjnych (tj. 320,70 zł) i wymaganych składek skarżącemu pozostaje kwota 298,73 zł (k. 165 i k. 170). Dodatkowo wnioskodawca oświadczył, iż otrzymuje rentę wyrównawczą w kwocie 195,14 zł (k. 170). Wyszczególnione wydatki miesięczne wnioskodawcy wynoszą łącznie około 250 zł. E. O. na dzień [...] października 2007 r. jest zadłużony w banku

[...] na kwotę 2039,94 zł (k. 188). Skarżący zamieszkuje w pokoju

o powierzchni [...] m², nie posiada nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu

- tj. 493,87 zł (otrzymywana renta wyrównawcza i chorobowa), pozostającego na pokrycie podstawowych wydatków wnioskodawcy w połączeniu z brakiem oszczędności, wykazanym zadłużeniem oraz złym stanem zdrowia pozwalają na stwierdzenie, iż E. O. nie jest w stanie zgromadzić dostatecznej ilości środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz pokrycia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt