drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Gd 251/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 251/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Agnieszka Dusza-Kasprzyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 stycznia 2008r. nr [...] w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego postanawia odmówić skarżącej przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 lipca 2008r. R.D. wniosła o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego. W oświadczeniu o stanie rodzinnym wskazała, iż jej gospodarstwo domowe składa się z czterech osób, wnioskodawczyni i trójki małoletnich dzieci w wieku 16 lat, 14 lat i 5 lat. Oświadczyła, iż nie posiada żadnych nieruchomości, ani oszczędności. Utrzymuje się z renty w wysokości 419 zł i kwoty 640 zł otrzymywanej tytułem dzierżawy domu. Oświadczyła, iż z mężem posiada rozdzielność majątkową, dom i samochód należy do męża; rodzina zamieszkuje w mieszkaniu należącym do męża wnioskodawczyni. Środki uzyskiwane z wynajmu mieszkania wpływają na konto wnioskodawczyni.

W związku z powziętymi wątpliwościami co do możliwości płatniczych wnioskodawczyni Sąd, pismem z dnia 24 lipca 2008 r. (doręczonym w dniu 29 lipca 2008r.), zobowiązał ją do przedłożenia szeregu dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń, które uznane zostały za niezbędne do ustalenia rzeczywistej sytuacji materialnej wnioskodawczyni.

Skarżąca ww. dokumentów nie przedłożyła. Nie złożyła także dodatkowych oświadczeń we wskazanym zakresie.

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z treści art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. wynika, że to strona wnosząca o przyznanie prawa pomocy wykazać ma zasadność swojego wniosku. Ciężar dowodu okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa więc na stronie składającej wniosek. Przytoczone we wniosku strony okoliczności, jak również przedstawione przez nią dokumenty powinny, zatem wskazywać na okoliczności uzasadniające przyznanie prawa pomocy.

W ocenie referendarza sądowego, w niniejszej sprawie skarżąca nie dopełniła w sposób należyty, ciążącego na niej obowiązku rzetelnego i wyczerpującego zaprezentowania swojej sytuacji finansowej. Nie odpowiedziała bowiem na wezwanie z 24 lipca 2008 r. do udzielenia dodatkowych informacji na temat jej sytuacji majątkowej.

Podkreślić należy, że przyznanie prawa pomocy jest wyjątkiem do zasady ponoszenia kosztów postępowania i dlatego to skarżący musi wykazać brak środków na pokrycie kosztów postępowania. Referendarz sądowy ocenia powołane informacje i nie spoczywa na nim obowiązek udowadniania, że strona środki na pokrycie kosztów sądowych jednak posiada.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację faktyczną oraz powołane regulacje prawne i wynikające z nich zasady, jakimi należy kierować się rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, brak podstaw dla pozytywnego załatwienia wniosku strony.

W związku z powyższym na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt