drukuj    zapisz    Powrót do listy

6141 Państwowe szkoły wyższe, , Inne, Odrzucono skargę, IV SA/Po 235/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 235/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maciej Dybowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6141 Państwowe szkoły wyższe
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maciej Dybowski po rozpoznaniu dnia 23 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Prodziekana do spraw studenckich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z dnia [...] r. - bez numeru w przedmiocie wznowienia studiów p o s t a n a w i a o d r z u c i ć s k a r g ę /-/ M. Dybowski

Uzasadnienie

Decyzją Prodziekana do spraw studenckich i organizacji studiów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z dnia [...] r. nr [...] A. M. została skreślona z listy studentów Wydziału Teologicznego z powodu nie zaliczenia trzeciego roku studiów oraz nie spełnienia warunku z drugiego roku studiów (k.17 akt sądowych). Rozpoznając odwołanie z dnia 07 listopada 2006 r. Prorektor Uniwersytetu prawomocną decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy (k.22).

Wnioskiem z dnia 01 grudnia 2006 r. A. M. zwróciła się do Prodziekana do spraw studenckich Wydziału Teologicznego (dalej: Prodziekan) o "reaktywację" na II roku studiów, z możliwością zaliczenia przedmiotów wcześniej zdanych na II i III roku i z możliwością kontynuowania nauki na roku IV (k.26). Decyzją z dnia [...] r. – bez numeru, Prodziekan - odmawiając wznowienia studiów o specjalności muzyka kościelna - wskazał, że decyzje o przyjęciu na starsze lata podejmuje się w terminie rekrutacji na nowy rok akademicki i, że jest to wyznaczony przez Rektora czas letni – do początku września (k.28).

W piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu A. M. zawarła skargę na decyzję Prodziekana z dnia [...] grudnia 2006 r. oraz skargę na bezczynność Prorektora do spraw studenckich. Wskazała, że w chwili skreślenia z listy studentów była na III roku studiów licencjackich oraz, że pozostał Jej ostatni rok do zakończenia studiów. Podkreśliła, że nie ma możliwości kontynuowania studiów na innej uczelni ze względu na specyfikę nauczania bowiem część muzyczna jest zbyt uboga i eliminuje Ją z ewentualnych studiów muzycznych. Zaskarżoną decyzję określiła jako "dozgonną niszczącą w sposób nieodpowiedzialny człowieka" (k. 4).

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu stwierdził, że została ona złożona przed zakończeniem postępowania przed organem właściwym w sprawie, co stanowi przesłankę odrzucenia skargi.

Ponieważ w jednej sprawie sądowoadministracyjnej nie może być rozpoznana sprawa ze skargi na decyzję administracyjną i na bezczynność organu, przeto sprawa ze skargi na bezczynność Rektora toczyć się będzie odrębnie – w sprawie IV SAB/Po 11/07.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na decyzję Prodziekana z dnia [...] r. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm., dalej ppsa) skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Wyczerpanie środków zaskarżenia – lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego stanowią zatem przesłankę dopuszczalności skargi, czyli warunek prawidłowego zaskarżenia określonego aktu.

Skarżąca wniosła do Sądu skargę na decyzję Prodziekana do spraw studenckich Wydziału Teologicznego. Zgodnie z art. 60 ust. ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 05/164/1365 ze zm., dalej psw) organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, przy czym kierownikiem wydziału jest dziekan. Zgodnie z art. 70 ust. 2 psw, od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej służy odwołanie do rektora co oznacza, że rektor jest organem II instancji zgodnie z art. 207 ust. 1 psw w zw. z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 98/001071 ze zm., dalej kpa). Dopiero zatem od decyzji rektora uczelni przysługuje Stronie skarga do sądu administracyjnego.

Niewykorzystanie przez Skarżącą dwuinstancyjnego toku postępowania administracyjnego uniemożliwia Sądowi merytoryczną kontrolę zapadłej decyzji.

Jedynie na marginesie Sąd stwierdza, że decyzja Prodziekana zdaje się nawiązywać do § 33 ust. 1 Regulaminu studiów Uniwersytetu, który wszedł w życie 1 października 2006 r., mimo że Skarżąca została skreślona z listy studentów po zaliczeniu I roku studiów i wnioskiem z dnia 1 grudnia 2006 r. ubiegała się o zgodę na wznowienie studiów w oparciu o § 33 ust. 2 Regulaminu, który nie wiąże wznowienia studiów z ogólnymi zasadami rekrutacji na studia wyższe (§ 33 ust. 1 in fine Regulaminu).

Skarżąca dochodzić będzie mogła ochrony swych praw w drodze ewentualnej skargi na decyzję Prorektora do spraw studenckich z dnia [...] r. nr [...]- zgodnie z pouczeniem zawartym w owej decyzji.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ppsa skargę odrzucił, jako wniesioną bez wyczerpania toku instancji.

/-/ M. Dybowski

MBPowered by SoftProdukt