drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o zmianę postanowienia Sądu, VII SA/Wa 1263/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1263/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2007-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 132/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zmianę postanowienia Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 1263/07 ze skargi C. T. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2007 r. znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę obwodnicy [...] postanawia oddalić wniosek o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2007 r.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2007 r., znak: [...] w części dotyczącej obszarów Natura 2000 położonych w obrębie projektowanej obwodnicy [...], a w pozostałym zakresie oddalił wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Po rozpatrzeniu zażalenia na ww. postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt II OZ 132/08, zażalenie oddalił, stwierdzając, że rozważania dokonane przez Sąd I instancji są prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 22 lipca 2008 r. O., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwana dalej: p.p.s.a., wniosło o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2007 r. w części dotyczącej pkt 2 i orzeczenie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji także w pozostałej części. Zdaniem wnioskodawcy jego wniosek jest uzasadniony ze względu na zmianę okoliczności sprawy, które wystąpiły po wydaniu przez Sąd postanowienia z dnia 26 października 2007 r. Przede wszystkim wnioskodawca wskazał, że wyrokiem z dnia 10 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1167/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska dnia [...] lutego 2007 r. oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację obwodnicy [...], które stanowiły podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto wnioskodawca wskazał, że obecnie prowadzona inwestycja poza obszarem "Natura 2000" znacznie odbiega od harmonogramu prac ustalonego przez inwestora z wykonawcą, a organizacja prac i ich słaba koordynacja wyklucza możliwość wykonania w najbliższym czasie takich odcinków trasy, które mogłyby zostać oddane do użytkowania. Dlatego też, z chwilą uchylenia przez Sąd pozwolenia na budowę prawdopodobnie dojdzie do zmiany wariantu przebiegu obwodnicy, co spowoduje, że z tytułu aktualnie prowadzonych prac budowlanych, które nie będą mogły być dokończone, inwestor poniesie znaczną szkodę oraz zaistnieją trudne do odwrócenia skutki na płaszczyźnie finansowej (inwestor wykorzystał i nadal wykorzystuje środki z budżetu Państwa) i w sferze faktycznej (inwestycja może zostać nieukończona).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek o zmianę postanowienia z dnia 26 października 2007 r. nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 61 § 4 p.p.s.a. stanowi, że postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. Zgodnie z ww. przepisem, sąd administracyjny jest władny m.in. zmienić swoje postanowienie wydane w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. tylko i wyłącznie w oparciu o przesłankę "zmiany okoliczności" sprawy. W niniejszej sprawie powołane przez wnioskodawcę okoliczności nie mają wpływu na zmianę okoliczności, o jakich mowa w art. 61 § 4 p.p.s.a., które mogłyby przemawiać za zmianą ww. postanowienia Sądu. Po pierwsze fakt, że w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji zapadł wyrok uchylający decyzje organów obu instancji, nie jest taką zmianą okoliczności, która wpływa na wystąpienie przesłanek określonych art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Okoliczność ta ma znaczenie dla merytorycznego załatwienia niniejszej sprawy. Ponadto należy wskazać, że właśnie z tych względów postanowieniem z dnia 6 grudnia 2007 r. Sąd zawiesił postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie uwarunkowań środowiskowych obwodnicy [...]. Obecnie sprawa ta oczekuje na rozpoznanie skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1167/07. Ponadto wyjaśnienia wymaga, że na etapie zastosowania ochrony tymczasowej wynikającej z art. 61 p.p.s.a., nie jest możliwe rozpatrzenie przez Sąd oceny merytorycznych zarzutów w sprawie. W postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 184/05 (publ. LEX nr 302251) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że oparcie wniosku o ochronę tymczasową na niezgodności decyzji z prawem, a zwłaszcza rozstrzygnięcia Sądu w tym zakresie, niweczyłoby kontrolę sądową legalności decyzji administracyjnej. Po drugie, prowadzenie inwestycji poza terenem "Natura 2000", wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, nie świadczy o wystąpieniu niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wnioskodawca w tym zakresie nie wykazał, że prowadzenie budowy poza ww. terenem może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Oczywiście ewentualne negatywne skutki, jak trafnie wskazał wnioskodawca, obciążają inwestora, jednak podejmuje on ryzyko w tym zakresie na własny rachunek. Z tych względów, ww. okoliczność nie może stanowić podstawy do uwzględnienia przedmiotowego wniosku. Ponadto w postanowieniu z dnia 22 lutego 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że Sąd I instancji wydając postanowienie z dnia 27 października 2007 r. wyważył interesy wszystkich stron postępowania, co oznacza, że przy podjęciu rozstrzygnięcia Sąd rozważał ewentualne negatywne skutki również po stronie inwestora. Dlatego też, ww. okoliczności nie stanowią - nowych, które nie były znane Sądowi w dacie wydania wnioskowanego o zmianę postanowienia.

Z tych względów, podnoszone przez wnioskodawcę zarzuty są bezzasadne i dlatego na podstawie art. 61 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt