drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Prawo pomocy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SAB/Wa 130/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 130/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2007-12-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Trelka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 264/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18
I OZ 709/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Asesor WSA - Jarosław Trelka po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków M. K. i A. K. z dnia 2 czerwca 2008 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. Z. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie

A. Z. wniosła skargę na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w przedmiocie przetwarzania jej danych osobowych przez wskazanych administratorów danych.

Wnioskami z dnia 2 czerwca 2008 r. pełnomocnicy skarżącej, M. i A. K., wystąpili dla siebie o prawo pomocy w sprawie, tj. o przyznanie im adwokata z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych (wcześniejszym postanowieniem Sąd odmówił skarżącej prawa pomocy, zaś NSA oddalił zażalenie na to postanowienie).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie postępowania sądowo - administracyjnego. Stroną w niniejszym, głównym postępowaniu sądowym jest A. Z., zaś inicjujący incydentalne postępowanie w przedmiocie prawa pomocy, tj. M. i A. K., są jedynie pełnomocnikami skarżącej. Niezależnie od ich sytuacji materialnej prawo pomocy nie może być przyznane wnioskodawcom w tym incydentalnym postępowaniu.

Z powyższego względu, na podstawie art. 243 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt