drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 658/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 658/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-05-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Tomasz Kolanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Rz 20/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-05
I FSK 172/09 - Wyrok NSA z 2009-04-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA: Tomasz Kolanowski po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2007 r. sygn. akt I SA/Rz 20/07 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 24 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 5 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Rz 20/07 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z 24 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej.

Wydanym na rozprawie 27 maja 2008 r. postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 192 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) do czasu rozstrzygnięcia postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygnaturą akt K 50/05 z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim określa czynności, których wykonanie nie jest w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą z art. 2 Konstytucji RP.

W ocenie składu orzekającego zagadnienie to miało również istotne znaczenie w sprawie rozpoznawanej.

12 czerwca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt K 50/05 – tym samym ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt