drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Budowlane prawo, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwrócono uiszczoną opłatę od wniosku, II SA/Lu 267/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 267/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-14  
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwrócono uiszczoną opłatę od wniosku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]., Nr [..] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, p o s t a n a w i a zwrócić K. R. – P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem nienależnie uiszczonej opłaty.

Uzasadnienie

Profesjonalny pełnomocnik skarżącej K. R. – P. złożyła wniosek o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Lu 267/08 w części dotyczącej zwrotu kosztów postępowania, od którego uiściła opłatę w kwocie 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Z akt sprawy wynika, iż na stronie nie ciążył obowiązek uiszczenia ww. wymienionej opłaty.

Wobec powyższego uznać należy, iż kwota wpłacona na rachunek Sądu w dniu 6 sierpnia 2008 r. jest nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 powyższej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt