drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zwolniono od kosztów sądowych
zwolniono od kosztów sądowych
ustanowiono adwokata, II SA/Ke 343/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 343/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-04  
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 225/09 - Wyrok NSA z 2010-02-02
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
zwolniono od kosztów sądowych
zwolniono od kosztów sądowych
ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 2 i3, art. 246 § 1 pkt 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 4 sierpnia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. O. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. O. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [....] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: zwolnić I. O. od kosztów sądowych w całości. Sygn. akt II SA/Ke 343/08 POSTANOWIENIE Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 4 sierpnia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. R. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. O. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [....] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: I. zwolnić J. R od kosztów sądowych w całości. II. ustanowić dla J. R. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie

I. O. złożyła formularz PPF, wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. O. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawczyni jest wdową od września 2007 r. i pobiera rentę po mężu w wysokości [...] zł miesięcznie. Skarżąca nie posiada innego majątku poza domem mieszkalnym wielkości 115 m kw, oraz nieruchomością rolną o powierzchni 8900 m kw. Wnioskodawczyni cierpi od wielu lat na chorobę nerek, we wrześniu 2008 r. czeka ją kolejna operacja, musi systematycznie kupować lekarstwa. Skarżąca ponosi samodzielnie koszty utrzymania domu, w najbliższym czasie czeka ją zabezpieczenie przeciekającego dachu.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym m.in. zwolnienie od kosztów sądowych, przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające może zwrócić się o pomoc państwa.

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej trudną sytuację życiową skarżącej, przede wszystkim, niski dochód, posiadanie jedynie majątku nieruchomego, wydatki na utrzymanie domu i leczenie uznano, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a zatem jej wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

UZASADNIENIE

J. R. złożyła formularz PPF, wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. O. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawczyni ma 76 lat, jest samotną wdową, całkowicie niezdolną do pracy i utrzymuje się z emerytury wraz dodatkiem opiekuńczym o łącznej wysokości [...] zł netto miesięcznie. Skarżąca nie posiada innego majątku poza starym drewnianym domem mieszkalnym wielkości 130 m kw i nieruchomością rolną o powierzchni 4000 m kw. Wnioskodawczyni przeszła zawał serca, ma wszczepiony rozrusznik i bajpasy, od lat leczy się na cukrzycę. Dołączone do wniosku karty informacyjne leczenia szpitalnego potwierdzają, że skarżąca często przebywa w szpitalach i musi systematycznie wykupywać leki. Po uiszczeniu opłat za wodę, gaz, prąd i telefon pozostaje jej na życie ¼ emerytury.

Zgodnie z art. 245 § 2 i 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej trudną sytuację życiową skarżącej, przede wszystkim, zawansowany wiek, zły stan zdrowia, niski dochód, posiadanie jedynie majątku nieruchomego, duże wydatki na utrzymanie domu i leczenie uznano, że nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jej wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt