drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, , Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono zażalenie, IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-02  
Data wpływu
2006-11-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Sygn. powiązane
II GZ 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 264/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II OZ 1281/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1280/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia JL na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 30 marca 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 w przedmiocie wezwania skarżących do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2007 r. odrzucającego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r. odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. odrzucającego skargę JL na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2006 r. nr (...) w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 30 marca 2007 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2007 r. odrzucającego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r. odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. odrzucającego skargę JL na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2006 r. nr (...) w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu.

J.L. wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 czerwca 2007 r. sygn. akt II OZ 545/07 oddalił zażalenie na powyższe zarządzenie. W konsekwencji zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2007 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2007 r. odrzucającego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r. odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. odrzucającego skargę J.L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2006 r. nr (...) w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu (pismo z dnia 27 sierpnia 2007 r.). Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 30 sierpnia 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie jest środkiem odwoławczym służącym, od wskazanych ustawowo postanowień incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie (art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz zarządzeń przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy, zarządzeniem z 3 listopada 2006 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie określił wysokość wpisu w niniejszej sprawie i wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenie w/w wysokości. W zakreślonym terminie skarżący wpisu od załażenia nie uiścił, lecz zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z zażaleniem na powyższe postanowienie. Powyższy środek odwoławczy sąd kasacyjny oddalił, a zarządzenie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia stało się prawomocne.

W konsekwencji stwierdzić należy, że na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia dotyczącego uiszczenia opłaty sądowej zażalenie nie przysługuje, skoro przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w takim wypadku możliwości zaskarżenia nie przewidują. Zgodnie bowiem z art. 170 u.p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąze nie tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne sądy i organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Od prawomocnych orzeczeń nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 u.p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt