drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie zażalenia, Minister Transportu, Odrzucono zażalenie, I OZ 515/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 515/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łukaszewska - Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I SA/Wa 81/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23
I OZ 240/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08
Skarżony organ
Minister Transportu
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 1, art. 168
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. G. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt I OZ 515/08 o oddaleniu zażalenia M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 81/06 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt I OZ 515/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 81/06 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości.

W dniu 24 lipca 2008 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo zatytułowane "odwołanie", w którym skarżący zwrócił się o uchylenie postanowienia z dnia 9 lipca 2008 r., a które zostało potraktowane jako zażalenie na to postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 . – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a." zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których rodzaje wymieniono w tym przepisie. W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że zażalenie wniesiono na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Należy stwierdzić, że zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalne. Stosownie bowiem do regulacji prawnej zawartej w dziale IV rozdziale 1 i 2 ustawy P.p.s.a. środki odwoławcze przysługują od wyroków i postanowień wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyroki i postanowienia) nie podlegają zaskarżeniu, gdyż stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek odwoławczy (art. 168 P.p.s.a.).

W takiej sytuacji zażalenie M. G. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2008 r. jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt