drukuj    zapisz    Powrót do listy

6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych, Administracyjne postępowanie Policja, Komendant Policji, Uchylono zaskarżoną decyzję, III SA/Kr 285/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 285/08 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Bożenna Blitek
Elżbieta Kremer /przewodniczący sprawozdawca/
Halina Jakubiec
Symbol z opisem
6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Policja
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 Art. 129, art. 134
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 145 par. 1 pkt 1c, art. 152
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Elżbieta Kremer (spr.) Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Halina Jakubiec Protokolant Katarzyna Dydaś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję Komendanta Policji z dnia [...] Nr. [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego I. uchyla zaskarżoną decyzję II. orzeka, że uchylona decyzja nie może być wykonana

Uzasadnienie

Komendant Policji decyzją nr [...] z dnia [...] wydaną na podstawie art.95 ust.2 pkt 4 i ust.4 oraz art.97 ust.5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, wezwał T. G. do opróżnienia z osób i rzeczy lokalu mieszkalnego nr [...] na os. [...] w K. w terminie do 31 października 2007r.

Decyzję tą T. G. odebrał w dniu 28 września 2007r. i w dniu 5 października 2007r. złożył odwołanie od decyzji.

Nadto w aktach administracyjnych znajduje się pismo złożone przez D. G. nadane w dniu 24 października 2007r.adresowane do organu II instancji zatytułowane odwołanie od decyzji nr [...] o opróżnieniu lokalu.

Komendant Policji decyzją nr [...] z dnia [...] wydaną po rozpatrzeniu odwołania T. G. i D. G. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji organ II instancyjny stwierdził, że odwołanie wniósł T. G. Odwołanie aczkolwiek po terminie, wniosła również żona skarżącego – D. G.

Skargę na powyższą decyzję złożył T. G. wnosząc o jej uchylenie. W uzasadnieniu skargi przedstawił swoją sytuację rodzinną, która przyczyniła się do powstania zaległości w regulowaniu należności związanych z przedmiotowym lokalem.

Strona przeciwna wniosła o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art.3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz.1270/ Sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i bada legalność zaskarżonego aktu administracyjnego stosownie do przepisu art.1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. Nr 153, poz.169/ nie będąc w sprawowaniu tej kontroli związany granicami skargi, zarzutami, wnioskami oraz powołana podstawą prawną. W ramach tej kognicji Sąd bada, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania.

Skarga w przedmiotowej sprawie jest zasadna, aczkolwiek z innych powodów nie podnoszonych przez skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził naruszenie przez organ II instancji przepisów art.129, art. 134 kodeksu postępowania administracyjnego. Mianowicie organ II instancyjny może rozpoznać merytorycznie odwołanie od decyzji organu I instancji tylko wówczas gdy odwołanie zostało wniesione przez osobę legitymowaną do jego wniesienia, a nadto odwołanie zostało wniesione w terminie.

Zgodnie z przepisem art.134 kpa , organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Tym samym organ II instancyjny winien rozważyć, czy D. G. była legitymowana do wniesienia odwołania, a jeżeli tak to czy odwołanie zostało wniesione w terminie. Bez rozstrzygnięcia powyższej kwestii odwołanie D. G. nie mogło stanowić podstawy do merytorycznego rozpatrzenia. Stąd też rozpoznając ponownie sprawę, organ II instancji powinien rozpatrzyć odwołanie złożone przez T. G., oraz wyjaśnić i odpowiednio rozstrzygnąć o odwołaniu wniesionym przez D. G.

Z uwagi na te proceduralne uchybienia organu II instancji, które powstały przy rozpoznawaniu odwołań, decyzja organu II została uchylona, bez odniesienia się do jej merytorycznej treści.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie art.145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję organu II instancji.

Zgodnie z art.152 ustawy powołanej wyżej orzeczono, że uchylona decyzja nie może być wykonana.Powered by SoftProdukt