drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 711/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 711/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-16  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OSK 1938/08 - Wyrok NSA z 2010-03-05
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Tadeusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i S. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak : [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia : oddalić wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2008r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga K. i S. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak : [...] wraz z wnioskiem o jej wstrzymanie.

Powyższą decyzją po rozpatrzeniu wniosku skarżących o ponowne rozpoznanie sprawy organ utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] lutego 2008r. znak : [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2004r. znak : [...]. Decyzją tą organ utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] sierpnia 2004r. znak : [...] nakazującą K. i S. B. rozbiórkę obiektu budowlanego o konstrukcji drewnianej pełniącego funkcję rekreacyjną (o wymiarach 5,80 m x 7,45 m) i obiektu budowlanego pełniącego funkcję sanitariatu (o wymiarach 1,20 m x 1,15 m) wybudowanych na działce nr [...] położonej w K. gmina W., bez pozwolenia na budowę.

Skarżący wniosek uzasadniają tym, że wykonanie zaskarżonej decyzji w sposób oczywisty pozbawiłoby ich istotnego dorobku życia. Zdaniem skarżących, nawet gdyby zaistniała konieczność wybudowania ponownie domku letniskowego, to kosztowałoby to ich znacznie więcej niż wydatki poniesione na jego budowę pierwotnie. Skarżący dodali, że w wyniku wykonania zaskarżonej decyzji ponieśliby niepowetowaną szkodę, co wypełnia przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje :

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności jeśli w wyniku wykonania aktu lub czynności zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaznaczyć należy, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Analizując, czy w sprawie występują ustawowe przesłanki uzasadniające zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sąd stwierdza, że nie dopatrzył się ich zaistnienia. Przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat. M. Niezgódka – Medek, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, Komentarz, wyd. Zakamycze 2005, str. 166). Wstrzymanie wykonania dotyczy zatem sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.

Skutków takich nie wywołuje decyzja utrzymującą w mocy decyzję własną, którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego.

Mając na względzie charakter i zakres zaskarżonej decyzji Sąd uznał, że wykonanie jej nie powoduje bezpośrednich skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ww. ustawy. Z tego względu, wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu do czasu rozpoznania skargi przez Sąd nie zasługuje na uwzględnienie.

Zaznaczyć należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 30 marca 2006r. sygn. akt II SA/Gd 721/04 oddalił skargę K. i S. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z G. z dnia [...] września 2004r. znak : [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego. Orzeczenie to stało się prawomocne w dniu 2 maja 2006r.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt