drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Inne, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, pozostawiono wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania
Odrzucono zażalenie, I SAB/Kr 5/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Kr 5/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-11-16  
Data wpływu
2006-06-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Anna Znamiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FZ 191/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04
II FZ 192/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04
Skarżony organ
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
Treść wyniku
pozostawiono wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 255, art. 257
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Znamiec po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na zarządzenie wydane w trybie art. 255 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi J. G na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego K.- N. H. w prawie o wznowienie postępowania w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Skarżąca J. G. zarządzeniem z dnia 5 października 2007 r. została wezwana, w trybie art. 255 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm.), o złożenie dodatkowych oświadczeń i przedłożenie dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu majątkowego, dochodów i stanu rodzinnego. Konieczność taka zaistniała w związku z tym, że informacje zawarte we wniosku o prawo pomocy okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego skarżącej.

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca pismem z dnia 25 października 2007 r. wniosła zażalenie podnosząc, że sąd nie ma prawa żądać od skarżącej tych danych.

Zgodnie z art. 198 powołanej ustawy, zażalenie na zarządzenie przysługuje jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. Wezwanie skarżącej w trybie art. 255 nie jest zaskarżalne. W związku z powyższym sąd działając na podstawie art. 198 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 178 powołanej ustawy, odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne.Powered by SoftProdukt