drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Komendant Policji, Odmówiono zawieszenia postępowania, VI SA/Wa 819/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 819/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-04  
Data wpływu
2008-04-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Marcinkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II GSK 88/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20
II GZ 170/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odmówiono zawieszenia postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Marcinkowska po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Komendanta Policji z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] Komendant Policji utrzymał w mocy decyzję Komendanta Rejonowego Policji [...] z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...] o nałożeniu na skarżącą A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kary pieniężnej w wysokości [...] złotych.

Pismem z dnia [...] marca 2008 r., skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego J. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzję zarzucając organowi naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i zastosowanie art. 18 ust. 5 u.t.d. oraz naruszenie przepisów postępowania art. 7, 10 i 77 k.p.a. poprzez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz uniemożliwienie stronie czynnego udziału w postępowaniu. W treści skargi pełnomocnik zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny wniosku O. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 18 ust. 5 u.t.d. Do skargi załączono kserokopię skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku z dnia [...] września 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270, ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie skarżąca podniosła, iż przed Trybunałem

Konstytucyjnym toczy się obecnie sprawa z wniosku O. o zbadanie zgodność z Konstytucją RP przepisu art. 18 ust. 5 u.t.d., stanowiącego podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z urzędu, postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, na które powołuje się skarżąca zostało zakończone. Postanowieniem z dnia [...] marca 2008 r., wydanym w sprawie [...], Trybunał Konstytucyjny orzekł o nie uwzględnieniu zażalenia na odmowę nadania dalszego biegu wnioskowi O. Powyższe orzeczenie zakończyło postępowanie w sprawie o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 18 ust. 5 u.t.d.

Wobec powyższego, Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania i na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. art. 131 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt