drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewoda, oddalono skargę, II SA/Rz 799/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 799/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2006-09-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-09-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Joanna Zdrzałka
Robert Sawuła
Zbigniew Czarnik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016 art. 32 ust. 4
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 138 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Zbigniew Czarnik /spr./ Sędziowie WSA Robert Sawuła NSA Maria Zarębska-Kobak Protokolant sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólno-Administracyjnym na rozprawie w dniu 14 września 2006 r. sprawy ze skargi M. i J. M. na decyzję Wojewody z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na przebudowę budynku -skargę oddala-

Uzasadnienie

II SA/Rz 799/05

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia [...] lipca 2005 r., [...] Wojewoda uchylił decyzję Starosty Powiatu z dnia [...] lutego 2005 r., [...] zatwierdzającą projekt budowlany

i udzielającą pozwolenia na przebudowę dla M. i J. M. wydzielonej części budynku oraz jego rozbudowę o schody zewnętrzne i przypory na działce nr ewid. 2248 /Obr. [...]/ w J. Równocześnie Wojewoda orzekł o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia dla inwestycji wcześniej opisanej. W podstawie prawnej swojego rozstrzygnięcia wskazał art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. nr 98 z 2000 r., Poz. 1071 ze zm./ dalej: k.p.a.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że uchylenie i odmowne orzekanie o pozwoleniu na budowę dla inwestorów M. i J. M. wynika stąd, że podmioty te nie spełniły prawem określonych wymogów dla uzyskania pozwolenia. W szczególności nie przedstawili prawa do dysponowania nieruchomością objętą pozwoleniem w zakresie szerszym niż wynikało to

z postanowienia wstępnego sądu cywilnego, który określił zakres korzystania przez inwestorów jako współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej. Pomimo określenia obszaru pozostającego w dyspozycji inwestorów projekt techniczny przewidywanych robót budowlanych i rozbudowy wykroczył poza wskazane przez sąd cywilny granice, a to musiało skutkować wezwaniem inwestorów do wykazania uprawnień do części nieruchomości wychodzącej poza rozstrzygnięcie sądu. Ponieważ w wyznaczonym terminie inwestorzy nie wykazali prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

w zakresie przekraczającym ustalenia wynikające z rozstrzygnięciem sądu cywilnego, to tym samym brak było podstaw do udzielenia pozwolenia na budowę, gdyż nie spełniony został art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016/.

Z decyzją Wojewody nie zgodzili się M. i J. M. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zarzucili decyzji naruszenie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz art. 32 ust. 4 prawa budowlanego przez bezzasadne przyjęcie, że nie zostało wykazane przez inwestorów prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Nadto zarzucono decyzji naruszenie art. 6, art. 7, art. 77 i art. 145 § 1 pkt 1, 2, 5 i § 2 oraz art. 147 i 235 k.p.a. wobec braku wszechstronnego rozpatrzenia sprawy. Dodatkowo skarżący wnieśli o przeprowadzenie szeregu dowodów z dokumentów i innych akt.

Na tej podstawie zażądali uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi II instancji do ponownego rozpatrzenia względnie o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia i wznowienie postępowania.

Wojewoda odpowiadając na skargę wniósł o jej oddalenie przytaczając argumentację jak w uzasadnieniu własnej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ dalej: p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działań administracji i stosują prawem przewidziane środki. Zakres sprawowanej przez sądy kontroli zgodnie z treścią art. 134 § 1 p.p.s.a. nie jest zależny od wskazanych przez stronę podstaw prawnych, zarzutów czy wniosków. Sady rozpoznają skargi w granicach danej sprawy.

Dokonując merytorycznej oceny zaskarżonej decyzji z punktu widzenia zasad i zakresu kontroli sprawowanej przez Sąd stwierdzić należy, że decyzja Wojewody nie narusza prawa, z tego też względu skarga M. i J. M. nie mogła być uwzględniona.

Sąd nie podziela zarzutu skargi wskazującego na naruszenie art. 32 ust. 4 prawa budowlanego. Treść przepisu jest jednoznaczna i wskazuje, że pozwolenie na budowę może być udzielone po spełnieniu określonych prawem warunków. Do nich należy wykazanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sprawie rozpoznawanej przez Sąd nie ulega wątpliwości, że inwestorzy dysponują działką nr 2248 poł. W J. w ramach współwłasności. Istnienie takiego tytułu do nieruchomości zmusza do uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przedmiotu (budynku) objętego tym prawem.

W sprawie ze skargi M. i J. M. zgody takiej nie wyrazili współwłaściciele B. i W. W. W miejsce ich zgody inwestorzy (skarżący) uzyskali postanowienie wstępne sądu cywilnego (30.04.2001 r.[...]) w którym zostały dla nich określone granice korzystania z wspólnej nieruchomości. Konsekwencją tego jest wyznaczenie możliwego zakresu robót objętych postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę i rozbudowę, gdyż postanowienie sądu cywilnego wyznaczyło zakres korzystania przez inwestorów z nieruchomości wspólnej. Zatem projekt techniczny i zakres robót nim wyznaczony powinien mieścić się w granicach wyznaczonych przez postanowienie Sądu.

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd zakres robót wskazanych

w projekcie budowlanym wykracza poza linie tymczasowego (wstępnego) podziału. To oznacza, że inwestorzy powinni uzyskać zgodę na wyjście zadania inwestycyjnego poza granice naniesione kolorem zielonym na projekcie technicznym, gdyż w tej części nieruchomości skarżący nie mieli tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością i jej zabudowywania. Dlatego słusznie organ wzywał inwestorów o przedłożenie oświadczenia

o dysponowaniu nieruchomością, działka nr ewid. 2248 w częściach wykraczających poza granice wynikające z postanowienia sądu cywilnego

z 2001 r.

Nie przedłożenie przez skarżących takich oświadczeń skutkować musiało przyjęciem że nie posiadają ani tytułu do dysponowania nieruchomością na cel budowlany, a to musiało skutkować odmową udzielenia pozwolenia

i zatwierdzenia projektu budowlanego. Takie są konsekwencje przepisów prawa, dlatego Sąd nie może zgodzić się ze stanowiskiem skargi, z którego wynika, że skarżący mieli prawo do dysponowania gruntem dla celów budowlanych oraz, że złożyli wymagane, art. 32 ust. 4 prawa budowlanego oświadczenia. Generalizując można nawet przyjąć, że ich stwierdzenie jest

w części zasadne, bo mieli prawo do dysponowania w granicach określonych rozstrzygnięciem sądu cywilnego. Jednak uściślając trzeba zauważyć, że ich uprawnienie było węższe niż zasięg robót objętych projektem budowlanym.

Z tego więc powodu przy przedstawionym projekcie budowlanym i bez dodatkowej zgody współwłaścicieli nie mogli uzyskać pozwolenia na budowę.

Stwierdzenie tego faktu prowadzi do wniosku, że Wojewoda uchylając decyzję Starosty Powiatu i odmawiając pozwolenia na budowę nie naruszył prawa materialnego. A contrario trzeba przyjąć, że Starosta udzielając pozwolenia takiego naruszenia dopuścił się. Skutkiem wydania takiej decyzji przez organ I instancji i odwołania od niej było reformatoryjne orzekanie Wojewody. W zaistniałej sytuacji, wobec udzielenia pozwolenia na rozbudowę poza granicami wynikającymi z wstępnego postanowienia sądu cywilnego

z 2001 r., a więc wydania decyzji wadliwej należało orzekać kasacyjnie uchylając decyzję organu I instancji i rozstrzygać sprawę co do istoty. Pogląd Sądu znajduje wsparcie w judykaturze (: wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2003 r., II SA/Kr 1484/99 niepubl., także wyrok NSA z dnia 9 listopada 2005 r., II OSK 179/2005 ONSA i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 2006/3, poz. 88/. Dodać należy, że istotą postępowania odwoławczego w toku instancyjnym jest orzekanie reformatoryjne. Zatem trudno czynić Wojewodzie zarzut, że orzekał merytorycznie i tym naruszył art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. Sąd zauważa, że takie orzekanie w sprawie przed nim zawisłej powinno mieć miejsce znacznie wcześniej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności i treść art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie. Zgłaszane w skardze wnioski o przeprowadzenie dowodów nie mogły wnosić do sprawy żadnych nowych okoliczności, gdyż są powtórzeniem zalegających w aktach sprawy dokumentów.

22.09.06mkPowered by SoftProdukt